Ре-Медика е првата приватна општа болница во Република Македонија, основана на 7 ми април 2005 година.
+389 72 443 200

Поврзани новости

+389 72 443 200
Секој ден - 24/7 16-та Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје
Проф. д-р Снежана Ивиќ Колевска
Микробиолог, Раководител на микробиолошка и молекуларна лабораторија
Закажи преглед
Ние сме тука за тебе

Закажи преглед

Ре-Медика е современа и модерна приватна болница. Основана е на 7 април 2005 година, по светски стандарди, за прв пат имплементирани во една општа болница на нашите простори.

Стручниот тим на Ре-Медика пружа медицински услуги според најсовремените протоколи во лекувањето на пациентите. Медицинскиот тимо во болницата е со напредни вештини во третманот и дијагностицирањето на состојбите, секој во своите области. Неговите членови се пријатни, сочувствителни и со добар однос кон пациентите, за време на престојот и надвор од него. Ре-Медика има развиен систем на континуираната едукација, а тоа е едно од врвните начела во нашата болница. Болница се има изградено како фамилијарна болница во која грижата за пациентите не се состои само во делот на изведувањето на интервенциите или дијагностиката.

Специјалност Микробиолог, Раководител на микробиолошка и молекуларна лабораторија
Образование Примаријус доктор по медицински науки

Работно искуство

Образование

Стручни вештини

Членство

Награди и признанија

Публикации

Дополнителна едукација

1. 25-29 Феб.2008. – Активен учесник на International workshop on Foodborn pathogens and diseases surveillance, detection and response in new EU member states and candidate countries;

Варшава, Полска.

2. Maj 2008. и Јуни 2009. – Усовршување во Националната референтна лабораторија за Campylobacter и Helicobacter, при Институтот за јавно здравје, Медицински факултет, Ниш.

3. Окт.-Дек. 2009. – FEMS Research Fellowship во Националната референтна лабораторија за Campylobacter и Helicobacter, при Институтот за јавно здравје, Медицински факултет, Ниш, со проектот ,,Survival of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in chicken meat, chicken skin and chicken liver at low temperatures”.

4. 18-19 Април 2013 – Активен учесник на ECDC 5th FWD Network Meeting и EFSA 28th Task Forces on Zoonoses Data Collection, Упсала, Шведска

5. 22-24 Мај 2013 – Активен учесник на Интернационална работилница под назив „Global solutions for food microbiology lab automation.”, Варшава, Романиа.

6. 04-05 Јул 2013 – Активен учесник на обука за “Примена на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006”, Институт за акредитација на Република Македонија, Скопје, Македонија.

7. 26-28 Фебруари 2014 – Активен учесник на обука “Invitation to activity no, 5: ISO 15189”, Istanbul, Turkey.

8. 14-16 Новембар 2014 – Активен учесник на Интернационална работилница под назив „ 2nd COMBACTE LAB-Net Workshop on Antibiotic Resistance”, Скопје, Македонија.

9. 23 Април 2015 Активен учесник на обука “Обука за оценувачи за стандардот МКС EN ISO 15189:2013” Институт за акредитација на Република Македонија, Скопје, Македонија.

10. 07 Мај 2015 Активен учесник на обука Workshop “Molecular diagnostic; Methods and clinical utility”, BIOMEDICA, Скопје, Македонија..

11. 07 Мај 2015 Активен учесник на обука “Technologies and techniques in life science research” BIORAD, Labena, Скопјe, Македонија.

12. 23 Октомври 2015 Активен учесник на обука “Узрочници болничких инфекција: ширење најчешќих узрочника у болничкој средини, како решити проблем?, Удружење за превенцију болничких инфекција Србије”, Београд, Србија.

13. 06 Мај 2016 Активен учесник на конференција “ХПВ во гинеколошка пракса“ Здружение за хуман папилома вирус на Македонија, Скопје, Македонија.

14. 10 Јуни 2016 Унапредување на CAESAR- мрежата во Р. Македонија: примена на EUCAST- стандардите во микробиолошките лаборатории во Р. Македонија, Здружение на микробиолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

15. 14 Октомври 2016 Стручен состанок на МЗКИХИ, Скопје, Македонија.

16. 03.- 05 Ноември 2016 МЛД, ЛК, Конгрес на превентивна медицина, Скопје, Македонија.

17. 18 Ноември 2016 Национален состанок на CAESAR- мрежата во Република Македонија, Здружение на микробиолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

18. 11 Април.2017 Улогата на EUCAST во следењето на антимикробната резистенција, Здружение на микробиолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

19. 03.- 05 Мај 2017 Three-day training course Internal auditor of Integrated Management Systems (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007) according to ISO 19011:2011, Trening Centre TUV NORD Akademie, Skopje, Македонија.

20. 11.-13 Мај 2017 Конгрес микробиолога Србије, XI конгрес микробиолога Србије – МИКРОМЕД 2017, Београд, Србија.

21. 15 Септември 2017 EUCAST критериуми за интерпретација на антимикробната осетливост на Грам негативните бактерии, МЛД, ЛК, Здружение на микробиолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

22. 20.-22 Октомври 2017 First Congres of Molecular Biologists of Serbia, CoMBos, Београд, Србија.

23. 23 Ноември 2017 Обука Безбедност и здравје при работа Центар за безбедност при работа “Боби Турс”, Битола, Р. Македонија.

24. 02 Март 2018 Насоки за подготовка и одржувње на квалитетна стручна презентација, МЛД, ЛК, Здружение на микробиолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

25. 13.-15 Април 2018 Акушерска анестезија и периоперативна безбедност Американско-Македонски стручен симпозијум, Скопје, Македонија.

26. 30 Мај – 02 Јуни 2018 VI Конгрес на микробиолозите на Македонија со меѓународно учество, FEMS-supported Symposium:”Emerging infection”, Здружение на микробиолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

27. 11 Јуни 2018 Прва помош при повреди на работно место, ПЗУ Прима-Мед, Скопје, Македонија.

28. 19 Октомври 2018 Работилница: Тема – Превенција на интрахоспитални гастроинтестинални инфекции, Стручен состанок на МЗКИХИ, Скопје, Македонија.

29. 05 Ноември 2018 Избор во наставно-научно звање ДОЦЕНТ (област – Микробиологија), на Европски Универзитет – Република Македонија.

30. 12 Март 2019 Обука: Вовед во употрба на апарат Airstream Class II Microbiological Safety Cabinet, Gen 3 (E-Series), Жорал – Дистрибутер на ESCO Micro Pte. Ltd., ПЗУ Ре-Медика, Скопје, Македонија.

31. 22 Март 2019 Хламидии, Здружение на микробиолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

32. 16 Мај 2019 Лабораторијска дијагностика и клинички аспекти на респираторни инфекции, Здружение на микробиолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

33. 26 Септември 2019 Микробиолошки, епидемиолошки и клинички аспекти проблема бактеријске мултирезистенције у хоспиталној средини Континуирана едукација микробиолга Србије, Пастеров завод Ниш, Србија .

34. 27 Септември 2019 Нови терапевтски опции за третман на уринарни инфекции (Фосфомицин во комбинација со Д маноза и S. boulardii), Македонско здружение по урологија при Македонско лакарско друштво, Скопје, Македонија.

35. 14 Октомври 2019 Вакцинација, вакцинален опфат и имунизација кај здравствени работници, Стручен состанок на МЗКИХИ, Скопје, Македонија.

36. 19 Ноември 2019 Годишен национален состанок на CAESAR мрежата – 2019Здружение на микробиолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

37. 04 Март 2020 Лабораториска дијагностика на урогенитални инфекции Здружение на микробиолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

38. 15 Април 2020 Превентивни мерки за лична заштита и земање на материјал за испитување на COVID 19, Биотек, Скопје, Македонија.

39. 06 Мај 2020 Користење на нов фрижидер ARCTIKO PRE 440, Жорал, Скопје, Македонија.

40. 01 Мај – 30 Јуни 2020 Oбука за користење и менаџирање на лабораториски софтвер за микробиологија, Дистант Поинт, ДООЕЛ Скопје, Македониај.

41. 25 Јуни2020 Вебинар: “The Role of RT-PCR & Serology Tests in the Diagnosis and Management of COVID-19 Patients “, BioMerieux, Italy.

42. 08 Јули 2020 (Телеконференција) Вебинар: Екстракција нуклеинских киселина и real-time PCR у дијагностици COVID-19 инфекције Секција микробиолога Српског лекарског друштва и СЗО за Европу и СЗО у Србији, Србија.

43. 09 Јули 2020 Вебинар: “Secondary Bacterial Infections in COVID-19 Patients: Is widerspread antibiotic used really necessary”, BioMerieux, Italy.

44. 21 Јули 2020 Вовед во употреба на апаратот: Автоматски систем за екстракција – SaMag-12тм System, Биосистеми, Скопје, Македонија.

45. 22 Јули 2020 (Телеконференција) Вебинар: Биолошка безбедност у дијагностици COVID-19 инфекције, Валидација/верификација метода у дијагностици COVID-19 инфекције, Секција микробиолога Српског лекарског друштва и СЗО за Европу и СЗО у Србији,

Србија, Македонија.

46. 23 Јули 2020 Вовед во употреба на апарати: Ламинарна комора – AC2-4E8 Biological Safety Cabinet Class II,Замрзнувач на -80◦C, ULUF 450-2M, Жорал, Скопје, Македонија.

47. 24-29 Јули 2020 Вовед во употреба на апаратот: Инструмент за полимеразно верижна реакција во реално време – 7500 Real-Time PCR System, Биосистеми, Скопје, Македонија.

48. 28 Јули 2020 Вовед во употреба на апаратот: Центрифуга – MIKRO 185, Hettich Фармахем, Скопјe, Македонија.

49. 29 Јули 2020 Вовед во употреба на апарати: Мини спин центрифуга со вортекс -FV-2400 Micro-Spin/Vortex, Вортекс – V-1 plus Vortex, Биосистеми, Скопје, Македониај.

50. 17 Декември 2020 “ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА НА COVID-19”, Здружението на микробиолози на Македонија и Македонското здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина, Скопје, Македонија. On line.

51. 21 Декември 2020 (Телеконференција) SARS-CoV-2: transmisija, prevencija i kontrola infekcije, epidemiološki nadzor, Секција микробиолога Српског лекарског друштва и СЗО за Европу и СЗО у Србији, Србија.

52. 05 Февруари 2021 (Телеконференција) SARS-CoV-2: varijante virusa i njihov značaj, Секција микробиолога Српског лекарског друштва и СЗО за Европу и СЗО у Србији, Србија.

53. 09 Февруари 2021 Accreditation for SARS-CoV-2 virus identification – Part 1 “Regional Consultancy Fund for Quality Infrastructure – South East Europe”. On line.

54. 10 Февруари 2021 Accreditation for SARS-CoV-2 virus identification – Part 2 “Regional Consultancy Fund for Quality Infrastructure – South East Europe” . On line.

55. 31 Март 2021 “Лабораториска дијагностика на гастроинтестинални инфекции – I дел”, Здружението на микробиолози на Македонија, Скопје. Македонија.

56. 01.- 30 Април 2021 Обука за користење на лабораториски софтвер во микробиологија, Дистант Поинт, ДООЕЛ Скопје , Македонија.

57. 01 Јуни 2021 “Лабораториска дијагностика на гастроинтестинални инфекции – II дел” Здружението на микробиолози на Македонија, Скопје, Македонија.

58. 27 Октомври 2021 Laboratory Medicine Update 2021, Здружението на микробиолози на Македонија и Македонското здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина, Скопје, Македонија.

59. 10 Ноември 2021 Нови аспекти во третманот на горнореспираторните инфекции, Здружение на педијатритена РСМ, Скопје, Македонија. On line.

60. 19 Ноември 2021 Протокол за преглед на дојка, Македонско здружение за радиологија на дојка, Скопје, Македонија.

61. 16-17 Декември 2021 Сите аспекти на инфекцијата Македонско лекарско друштво, Скопје, Македониај.

62. 24 Декември 2021 Биохемиско и хематолошко мониторирање на пациенти со COVID-19, Здружението на микробиолози на Македонија и Македонското здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина, Скопје, Македонија.

63. 17 Февруари 2022 Обука за амплификација на воведување на нова анализа (5 есеји за различни гени) Detection of SNP using TaqMan SNP Genotyping Assays, Биосистеми, Скопје, Македонија.

64. 21 Февруари 2022 Обука за екстранција на нов апарат, abGenix extractor Biotek Solutoins, Скопје, Макеонија.

65. 21 Февруари 2022 Обука за амплификација на нов апарат Real Time DTPrime 96, DNA Technology, Russia Biotek Solutoins, Скопје, Макеоднија.

66. 21 Февруари 2022 Обука за амплификација на SARS-CoV-2 (Covid-19), Biotek Solutoins, Скопје, Македонија.

67. 19 Април 2022 ХПВ и асоцирани заболувања Македонско лекарско друштво, Македонско

здружение за Хуман Папилома Вирус и Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија, Скопје, Македонија.

68. 20 Април 2022 External services and suppliens – ISO 15 189:2012 (4.6)Светска здравствена едукација (https://who.zoom). On line.

69. 27.-30 Септември 2022 54. дани превентивне медицине (интернационални конгрес), Медицински факултет, Ниш, институт за јавно дравје, Ниш, Србија.

70. 04 Ноември 2022 Колпоскопија и медикаментозен абортус Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија, Скопје, Македонија.

71. 16 Ноември 2022 Новини во контрола на туберкулоза во Република Северна Македонија, ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, Скопје, Македонија.

72. 24 Ноември 2022 Заедно во превенција на антимикробна резистенција, Здружението на микробиолози на Македонија, Скопје, зардно со СЗО, Скопје, Македонија.

73. 25.-27 Ноември 2022 Симпозијум “HPV инфекција и асоцирани болести“, Македонско здружение на Хуман Папилома Вирус и Македонско здружение за сексуално преносиви болести, Скопје, Македонија.

74. 06 Декември 2022 Нови можности, нови аспекти, Здружение на лекари по општа – семејна медицина, Македонија. On line.

75. 19 Јануари 2023 Вебинар: ISO 15189:2022 Медицинске лабораторије – Захтеви за квалитет и компетентност – Тумачење захтева, StandCert d.o.o. Beograd, Србија. On line.

76. 30.-31 Јануари 2023 Вебинар: ISOIEC 17025:2017 Интерни проверавач за СИСТЕМЕ МЕНАЏМЕНТА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ, StandCert d.o.o. Beograd, Србија. On line.

77. 17 Февруари 2023 Значењето на санитарната микробиологија во одржување на јавното здравје, Здружението на микробиолози на Македонија, Скопје, Македонија.

78. 01 Март 2023 Вебинар: Обука за оценувачи и хармонизација во однос на “Систем за квалитет на ИАРСМ согласно МКС EN/IES 17011:2018 “, Институт за акредитација на Р. Македонија. On line.

79. 21 Март 2023 Цервикаленкарцином-предизвици и решенија – глобална стратегија за забрзување на елиминација на цервикалниот карцином, Македонско лекарско друштво, Македонско здружение за Хуман Папилома Вирус и Македонско здружение за цервикална, патологија и колпоскопија, Скопје, Македонија.

80. 24 Март 2023 Примена на микробионт во дијагностика на хронични и акутни болести – целосно решение на молекуларно ниво, Лекорска комора на Македонија, Скопје, Македонија.

81. 07.- 08 Април 2023 Нагионални конгрес са меѓународним учешѓем: Инфекције – изазови у дијагностици и лечењу Лекорска комора Србије, Београд.

82. 13 Јули 2023 Клинички бенефити и предизвици на новогенерациски неинванзивни пренатални скрининг тестови – Benetech PRA и Genesis / Genesis PLUS во современата дијагностика, Македонско лекарско друштво и Македонска асоцијација за фетална медицина, Скопје, Македонија.

83. 26 Октомври 2023 “Обука за оценувачи/експерти на ИАРСМ по однос на измените на МКС EN ISO 15189:2022”, Институт за акредитација на Република Северна Македонија, Скопје, Македонија. On line.

84. 06 Декември 2023 Kлиничко значење на генотипирањето на Хуманиот Папилома Вирус (ХПВ), нови дијагностички тестови за сексуално преносливи болести и скрининг за прееклампсија во прв триместар, Македонско Здружение за Цервикална Патологија и Колпоскопија (MSCPC) и Македонско Лекарско Друштво (МЛД), Скопје, Македонија.

85. 14 Декември 2023 ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА ,,ЗАЕДНИЧКИ ВО СПРЕЧУВАЊЕ НА АНТИМИКРОБНАТА ОТПОРНОСТ”, Здружение за одржлив развој БИОМ Скопје и Мултисекторската комисија за контрола на АМО при Министерството за здравство на РСМ и поддршка на Светска Здравствена Организација – регионалната канцеларија за

Европа, Скопје, Македонија.

86. 18 Декември 2023 МИКРОБИОЛОГИЈАТА КАКО ПРЕДИЗВИК, Здружението на микробиолози на Македонија, Македонско лекарско друштво, Скопје, Македонија.

87. 23 Јануари 2024 Симпозијум со меѓународно учество ” СЕПСА – ЗНАЧЕЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ”, Здружение на инфектолози на Македонија, Скопје, Македонија.

88. 29 Јануари 2024 Симпозијум” ИНФЕКТИВНИ ЕНДОКАРДИТИ”, Македонско здружение на кардиолози, Македонско здружение на микробиолозите и Македонско здружение на инфектолозите на Македонија, Скопје, Македонија.

Странски јазици

en_USEnglish