Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

ХИРУРГИЈА – РЕ-МЕДИКА

ХИРУРГИЈА

Одделот Хирургија во болницата Ре-Медика функционира од првиот ден на работењето на болницата. Се изведуваат сите хируршки инттервенции, од наједноставни до најсложени, благодарение на искусната хируршка екипа како и на постојано следење на новите трендови во хирургијата со користење на високо софистицирана медицинска опрема.
Одделот е организиран од :


 • ОПШТА ХИРУРГИЈА

 • АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА

 • ДЕТСКА ХИРУРГИЈА
 • НЕВРОХИРУРГИЈА
 • ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА

 • УРОЛОГИЈА

 • ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

 • ПЛАСТИЧНА И ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА

 • ТОРАКАЛНА ХИРУРГИЈА

 • ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

Многу пациенти, многу предизвици, многу успешно реализирани хируршки интервенции се потврда за нашата грижа за здравјето пациентите, а секако и потврдување на довербата дадена од сите наши пациенти.

Со почит, Проф. д-р Александар Митевски, шеф на оддел Хирургија

ОПШТА ХИРУРГИЈА

Почитувани,

Општата и абдоминална хирургија претставуваат дел од хируршкиот оддел од самиот почеток на Ре-Медика. Современите текови и развој ги инкорпориравме во нашиот оддел па денес благодарение на целиот тим на Ре-Медика одиме во чекор со најновите светски трендови на медицински третман и нега на пациентите.

Општата и абдоминална хирургија ги опфаќаат најчестите болести во популацијата, најновите трендови бараат овие проблеми да се решаваат со минимално инвазивни техники,а болничкото лекување да е пократко. Во ист правец се и барањата на пациентоте за побезболни оперативни зафати, подобар естетски исход и побрзо постоперативно закрепнување.

Поголемиот дел од интервенциите од општата и абдоминална хирургија се изведуваат лапароскопски почнувајќи од холецистектомија, кила на предниот абдоминален ѕид па до оперативни зафати на дебелото црево.

Поправката на кила претставува една од најчесто изведуваните оперативни зафати во светот. Во нашата установа се нуди оперативен третман кој е во склоп со најновите препораки на европските здруженија за хернија, па така се изведува лапароскопска и отворена поправка на ингвинална и сите други видови на хернија.

Исто така можен е лапароскопски третман на бенигни болести на желудникот ( хијатална хернија и ахалазија ), како и дијагностичка лапароскопија на одредени состојби, верифицирање на степен на зафатеност кај малигни болести на дигестивниот тракт и земање на примероци за анализа. Како дел од интервенции кои сме во можност да ги изведеме лапроскопски се оперативните зафати на дебело црево како за бенигни така и за малигни болести.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ОПШТА ХИРУРГИЈА

Хируршки преглед / Surgical examination
Консултативен преглед/Consultation
Анален преглед со ректално туше / Anal examination with rectal touché
Анален преглед со аноскоп / Anal examination with anoscope
Обработка на рана / Treatment of wound
Амбулантски интервенции (големи)/ Outpatient surgical procedures
Амбулантски интервенции (мали)/ Outpatient surgical procedures
Хируршка мала преврска / Surgical small swathing
Хируршка голема преврска / Surgical big swathing
Промена на катетер / Catheter change
Подготовка за интервенција
ЦА на кардиа, тотална гастректомија-без употреба на степлер / Gaster repair without stapler
Ресекција на желудник / Gaster repair
Гастроентеро анастомоза / Gastroentroanastomosis
Гастростома / Gastrostomy /отворена и лапароскопска Јејуностома/Jejunostomy/ отворена и лапароскопска
Перфориран улкус и страно тело во желудник / Lateral ulcus, outside particle in gaster
Оперативен третман на жолчка лапароскопски / Laparoscopic Gallbladder removal
Оперативен третман на жолчка класично / Classic Gallbladder removal
Билиодигистивни анастомози со евакуација на калкулус од холедох / Bili-digestive anastomoses with calculus evacuate from choledoch
Ехинококус хепатис и абцес на јетра / Echinoccosis treatment
Псеудоциста на панкреас / Pseudocyst in Pancreas
Оперативни интервенции на тенко црево / Small intestine repair
Операции на дебело црево без употреба на степлер / Large intestine repair without stapler
Отворање на дебелоцревна и тенкоцревна стома / Large and Small intestine stoma creation
Затворање на колостома / Colostoma closure
Затворање на илеостома / Ileostoma closure
Операција на вентрална хернија / Ventral Hernia repair / отворена и лапароскопска
Вентрална рецидивна хернија
Хернија ингвинална, феморална, ингвиноскротална унилатерална / Hernia ing.fem.inguskr.unilat / отворена и лапароскопска
Ингвиноскротална хернија (пер магна) унилатерална / Inguinoskr.Hernia per magna unilateral
Инкарцерирана хернија / Incarcerated hernia
Ингвинална, феморална хернија рецидивна / Inguinal, femoral. Hernia residue/отворена и лапароскопска
Хернија ингвиналис билатерална / Inguinal hernia / отворена и лапароскопска
Умбиликална хернија / Umbilical hernia/ отворена и лапароскопска
Апендектомија (отстранување на слепо црево) / Appendectomy (Appendix removal)
Лапароскопска апендектомија
Операција на хемороиди / Hemorrhoids repair
Операција на пилонидален синус и фистулектомија / P.sinus repair and Fistulaetomy Оперативен третма на перианални фистули и фисури/Operative treatment of perianal fistula and fisural
Спленектомија – вадење на слезенка / Spleen removal
Експлоративна лапаротомија без биопсија / Exploration laparotomy without biopsy
Експлоративна лапараскопија без биопсија / Explor.laparoscop.without biopsy
Разни мали интервенции во сала / Various small surgical repairs in the surgical room
Амбулантски интервенции во сала со локална анестезија / Outpatient interventions in the surgical room with local anaesthesia
Амбулантски интервенции во сала со анестезија / Outpatient interventions in the surgical room with anaesthesia
ХАЛ (хемороидна артериска лигација)
ХАЛ со РАР (хемороидна артериска лигација со мукопексија)

ГАСТРИТИЧЕН БАЛОН

Целосно поддржана програма за живот, за да започнете со губење на тежината, БЕЗ ПРОЦЕДУРА!

Воведување во Elipse Програмата

Нов пристап кон слабеење

Allurion Nutririon брошура

АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА

Почитувани,

Општата и абдоминална хирургија претставуваат дел од хируршкиот оддел од самиот почеток на Ре-Медика. Современите текови и развој ги инкорпориравме во нашиот оддел па денес благодарение на целиот тим на Ре-Медика одиме во чекор со најновите светски трендови на медицински третман и нега на пациентите.

Општата и абдоминална хирургија ги опфаќаат најчестите болести во популацијата, најновите трендови бараат овие проблеми да се решаваат со минимално инвазивни техники,а болничкото лекување да е пократко. Во ист правец се и барањата на пациентоте за побезболни оперативни зафати, подобар естетски исход и побрзо постоперативно закрепнување.

Поголемиот дел од интервенциите од општата и абдоминална хирургија се изведуваат лапароскопски почнувајќи од холецистектомија, кила на предниот абдоминален ѕид па до оперативни зафати на дебелото црево.

Поправката на кила претставува една од најчесто изведуваните оперативни зафати во светот. Во нашата установа се нуди оперативен третман кој е во склоп со најновите препораки на европските здруженија за хернија, па така се изведува лапароскопска и отворена поправка на ингвинална и сите други видови на хернија.

Исто така можен е лапароскопски третман на бенигни болести на желудникот ( хијатална хернија и ахалазија ), како и дијагностичка лапароскопија на одредени состојби, верифицирање на степен на зафатеност кај малигни болести на дигестивниот тракт и земање на примероци за анализа. Како дел од интервенции кои сме во можност да ги изведеме лапроскопски се оперативните зафати на дебело црево како за бенигни така и за малигни болести.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА

Гастректомиа-карцином / Gastroectomy-carcinoma
Гастректомиа-бенигна-субтотална / Gastroectomy-benign-subtotal
Гастроентроанастомоза / Gastroentroanastomosis
Гастростома лапароскопски / Gastroma-laparoscopic
Јејуностома лапароскопски/ Jejunostomy-laparoscopic
Холцистекомиа-лапароскопски / Cholecystectomy-laparoscopic
Билијарни анастомози / Bilious anastomosis
Холцистекомиа-отворена / Cholecystectomy-laparoscopic
Ехинокок на црн дроб / Echinoccosis in liver
Циста на панкреас / Cyst in pancreas
Ресекција на тенко црево / Resection of small intestine
Ресекција на дебело црево без степлер (карцином) / Resection of large intestine without stapler (carcinoma)
Ресекција на дебело црево со степлер (карцином) / Resection of large intestine with stapler (carcinoma)
Отварање на стома / Stoma creation
Затварање на колостома без степлер / Colostoma closure without stapler
Затварање на илеостома / Ileostoma closure
Вентрална хернија / Ventral hernia / отворена и лапароскопска
Ингивинална хернија / Inguinal hernia/ отворена и лапароскопска
Рецидивна хернија / Residue hernia / отворена и лапароскопска
Умбиликална хернија / Umbilical hernia / отворена и лапароскопска
Апендекомија / Appendectomy / отворена и лапароскопска
Хемороиди/ Piles
Спленектомија-лапароскопски / Splenectomy-laparoscopic
Анални фисури или фистули / Anal fissures or fistulas
Whiplle / Whiplle
Хепатектомија / Hepaectomy
Хиатална хернија-лапароскопски / Hiatus hernia-laparoscopic / отворена и лапароскопска
Ахалазија лапароскопски / Achalasia-laparoscopic / отворена и лапароскопска

ТОРАКАЛНА ХИРУРГИЈА

ДОЈКИ

 • Бенигни болести на дојки (цисти, фиброаденоми, интрадуктални папиломи, абсцеси и други бенигни хируршки болести на дојките)
 • Бележење со жица водич на непалпабилни и мали суспектни лезии на дојки (микрокалцификати)
 • Малигни заболувања на дојките (штедливи и радикални хируршки интервенции)
 • Реконструктивни операции на дојките

ШТИТНА ЖЛЕЗДА

 • Хируршко лекување на бенигни заболувања на штитната жлезда (цисти, јазли, бенигни тумори, функционални пореметувања, дифузни струми и други бенигни состојби)
 • Карциноми на штитната жлезда и нивно хируршко лекување (парцијална, субтотална и тотална тироидектомија со или без отстранување на вратни лимфни јазли)

ХИРУРГИЈА НА ГРАДЕН КОШ

 • Бенигни и малигни заболувања на ѕидот на градниот кош (ресекции на ѕидот на градниот кош со евентуална употреба на мускулни резенки или синтетски материјали)
 • Деформитети на градниот кош, pectus carinatum, pectus infundibuliformis – со употреба на минимално инвазивна хируршка метода по Nuss или со употреба на класичната хируршка техника по Rawitch

ХИРУРГИЈА НА ДИЈАФРАГМА

ХИРУРГИЈА НА ХРАНОПРОВОД

ХИРУРГИЈА НА БЕЛИ ДРОБОВИ

 • Користење на VATS (Видеоасистирана торакоскопска хирургија)
 • LVRS – Lung Volume Reduction Surgery (редукција на патолошки изменето белодробно ткиво), метода која се користи во третман на белодробен емфизем
 • Хируршки третман на ехинококова болест (кечешка тенија), со отворени хируршки методи или со употреба на VATS – Видеоасистирана торакоскопска хирургија
 • Хируршки третман на бенигни состојби на бели дробови (цисти, були, абсцеси, бенигни тумори) со користење на VATS или со отворена торакотомија
 • Карциноми на бели дробови
 • Радикални белодорбни ресекции со лимфаденектомија со користење на “stepleri” и други современи хируршки апарати и инструменти
 • Метастатски тумори на бели дробови
 • Користење на VATS – Видеоасистирана торакоскопска хирургија или користење на отворени ресекции со употреба на ласерски технологии во третман на метастатски промени на бели дробови
 • Минимално инвазивни белодробни или плеврални биопсии
 • Медијастиноскопија (биопсии од медијастинум)
 • VATS талкирање на повторувачки плаврални изливи
 • Пласирање на плеврални катетери при постоење на плеврални изливи
 • Современ хируршки третман на сите видови на пнеумоторакси со употреба на Видеоасистирана торакоскопска хирургија – VATS

ХИРУРГИЈА НА ПРОШИРЕНИ ВЕНИ

 • Хируршки третман на проширени (варикозни) вени со употреба на:
 • Радиофрекфентна аблација (VNUS)
 • Ласерски третман
 • Третман со отворени хируршки методи
 • Склерозација

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ТОРАКАЛНА ХИРУРГИЈА

Субкутана промена на града еднострана
Отстранување на тумор на гради – еднострано / Breast tumour ablation – unilateral
Отстранување на тумор на гради – билатерално / Breast tumour ablation – bilateral
Мастектомија – билатерално / Mastectomy – bilateral
Субтотална тироидектомија / Subtotal thyroidectomy
Тироидектомија (бенигна) / Thyroidectomy (benign)
Тотална тироидектомија со лимфаденектомија (малигна) / Total thyroidectomy with lymphodenectomy (malignant)
Проширени вени на 1 нога (класично)/ Varicose veins in one leg
Проширени вени на 2 нозе (класично) / Varicose veins in two legs
Мастектомија симплекс / Simplex Mastectomy
Мастектомија радикалис / Radical Mastectomy
Пектус – Ravitch / Pectus – Ravitch
Ресекција на ѕид на граден кош (мала) / Small Resection of a thoracic wall
Ресекција на ѕид на граден кош (голема) / Big Resection of a thoracic wall
Торакална симпатектомија / Thoracic sympathectomy
Рана декортикација / Early decortication
Касна декортикација / Late decortication
Екстра анатом.ресекција на бел дроб / Extra anatom.resection of lung
Лобектомија / Lobectomy
Пнеумоектомија / Pneumoectomy
Пластика на дијафрагма / Plastics of diaphragma
Отстранување на ехинокок на бел дроб / Echinococcosis of a lung
Отстранување на ехинокок на бел и црн дроб во еден акт / Echinococcosis of a lung and liver during the same surgical intervention
Торакална дренажа / Thoracic drainage
Пласирање на плеурокат (амб.)
Shurry Pleurodeza / Shurry Pleurodesis
Дијагностичка торакоскопија / Diagnostic thoracoscopy
Дијагностичка торакоскопија со биопсија / Diagnostic thoracoscopy with a biopsy
Торакоскопска талк преуродеза / Thoracoscopic taklc pleurodesis
Торакоскопија со биопсија и талк плеуродеза
Торакална VATS симпатектомија / Thoracic VATS sympathectomy
Клинеста ресекција со степлер / Extra anatomic resection of lung with stapler
Декортизација торакоскопска / Thoracoscopic decortication
Експлоративна торакотомија / Explorative Thoracotomy
Ласерски третман на вени – една нога (локална туминисентна анестезија + проширена флебектомија) / Laser treatment of veins (local t. Anaesthesia + extended flebectomy)
Ласерски третман на вени на една нога во општа анестезија
Дополнителна интервенција на вени со ласер
Plastica thoracis sec.nuss
Торакоцентеза
Медијастиноскопија
Вадење на пектус бар
Вадење на остеосинтетски материјал по операција за пектус
Отстранување на медијастинален тумор

ДЕТСКА ХИРУРГИЈА


 • Сите видови хернии

 • Скриен тестис

 • Фимоза

 • Хипоспадија

 • Апендектомија

 • Ехинококова болест

 • Болести на гастроинтестиналниот тракт

 • Болести на уринарните патишта

 • Други болести во детската возраст

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ДЕТСКА ХИРУРГИЈА

Проф. д-р Ацо Димов, детски хирург
Специјалистички преглед / Examination by specialist
Консултација без присуство на пациент / Consultation without presence of patient
Контрола по испис за преврска и вадење на конци / Control after discharging for bandage and remove sutures
Постоперативен преглед по 1 месец / Examination one month after operation
Ресекција на френулум на јазик / Resection of lingual frenulum
Елевација на увртен нокт / Elevation of twisted nail
Адхезиолиза на препуциум / Adhesiolysis of preputii
Циркумцизија – ист ден / Circumcision – same day
Ингвинална хернија – 1 ден / Inguinal hernia -1 day
Ингвинална хернија од двете страни / Hernia inguinalis bill
Вклештена ингвинална хернија / Incarcerated ing. Hernia
Рецидивна ингвинална хернија / Inguinal hernia residue
Умбиликална хернија – 1 ден / Umbilical hernia – 1 day
Крипторхизам / Cryptorchism
Крипторхизам рецидив / Cryptorchism residue
Хипоспадија предна/Hypospadia anterior – Гландијална форма
Хипоспадија предна/Hypospadia anterior – на sulcus coronarius
Хипоспадија средна/Hypospadia medialis – горна медијална
Хипоспадија средна/Hypospadia medialis – долна медијална
Хипоспадија задна / Hypospadia posterior
Варикси на тестикуларни вени / Varices testis
Хиршспрунгова болест, со употреба на степлер / M. Hirschsprung-Aganglionosis colonis with stapler
Крив пенис / Curvatura penis
Отстранување на апендикс /Appendectomy
Перфориран апендикс со дифузен перитонитис
Лапароскопска апендектомија
Ехинокок на црн дроб / Echinococcosis treatment
Отворање на дебело/тенкоцревна стома / Large and small intestine stoma creation
Затворање на дебело/тенкоцревна стома / Colostoma/ileostoma closure
Биопсија на ректум / Rectal biopsy
Мали интервенции во сала со анестезија / Small intervention in the surgical room with anesthesia
Средни интервенции во сала со анестезија / Middle intervention in the surgical room with anesthesia

ОТОРИНГОЛАРИНГОЛОГИЈА

ДИЈАГНОСТИКА

 • Дијагностика на акутни и хронични заболувања на Уво,Нос и Грло
 • Детска ОРЛ
 • Ендоскопско испитување на горни дишни патишта со видео запис
 • Алерголошко испитување и лечење
 • Болести на слух и рамнотежа
 • Пореметување на глас и говор (засипнатост, говорни помагала)
 • Пореметување на вкус и мирис
 • Дијагностика и третман на Sleep apnea хрчење
 • Дијагностика на ту промени на кожата на главата и вратот
 • Инхалации, аспирации, зрачна терапија

ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

 • Трет крајник и крајници
 • Крива носна преграда
 • Пластична операција на носна пирамида
 • Задебелени и булозно променети носни школки
 • Полипи во нос и синуси
 • ФЕСС
 • Синусоскопии
 • Микроларингоскопии (полипи и папиломи на гласните жици)
 • Биопсии на туморозни промени на грлото
 • Парцијални ресекции на ларинксот(хордектомија), ларингектомија

ЛАСЕРСКА ОРЛ ХИРУРГИЈА

 • Ласерски третман на полипозни и папиломатозни промени во грлото и на гласните жици ( МЛ-скопија, абразија, аблација)
 • Ласерско отстранување на туморозни промени во грлото (ларинксот)
 • Ласерски третман на задебелени и булозно променети носни школки (конха булоза и конха хипертрофика)
 • Ласерски третман на полипи во носот( полипектомија нази)
 • Отстранување на лимфни чворови на врат
 • Ласерски интервенции на бемки и други пигментирани ту промени на кожата на главата и вратотв – Ласерско лечење на хрчење Sleep apnea (кај ласерски интер венции)
 • Оперативни корекции и естетски интервенции на промени на главата и вратот
 • Ушни школки

НОС, ЛИЦЕ, УСНИ

 • Отстранување на ожилни промени и тетоважи
 • Корекција на брчки на лице и врат (Рестилан)

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ОРЛ

ОРЛ Прегледи и Амбулантски Интервенции
Специјалистички консултативен ОРЛ преглед Проф. Оровчанец
ОРЛ Преглед (Д-р. Петреска, Д-р. Пецева)
Полисомнографски тест за Sleep Apnea
Мали амбулантски манипулации
Средни амбулантски манипулации
Големи амбулантски манипулации
Отстранување на страно тело од уво, нос или грло
Биопсија на TU промена од уво, нос или грло
Риноманометрија
Тимпанометрија
Џет анестезија по индикација

 

Проф. д-р Ѓорѓи Оровчанец и Д-р Весна Петреска Дуковска
Класични хируршки интервенции (уво, нос и грло)
Тонзилектомија (вадење на крајници) / Tonsillectomy
Аденектомија (вадење на трет крајник) / Adenectomy
Оперативен третман на Максиларни синуси (2 синуси) / Operative treatment of bilateral maxillary sinuses
Оперативен третман на Максиларни синуси (1 синус) / Operative treatment of a maxillary sinus
Оперативен третман на полипи во носот / Nasal polyp removal
Биопсија на полипи во гласни жици / Biopsy of polyps of plica vocalic
Септопластика / Septoplastics
Септопластика + мукотомија / Septoplastics + mucotomy
Септоринопластика / Septorhinoplastics
Тотална Ларингектомија (8 дена); Хемиларингектомија; Фронтолатерална; Суптотална ларингектомија / Total laryngectomy (8 days)
Тотална ларингектомија + еднострана дисекција на врат
Тотална ларингектомија со билатерална дисекција на врат
Тотална ларингектомија +glosektomia + билатерална дисекција на врат
Глосектомија + еднострана дисекција на врат
Глосектомија + билатерална дисекција на врат
Туморектомија на врат
Parcijalni resekcii na larinks (7 dena) / Partial laryngeal resection (7 days)
Tracheotomia
Биопсија на epipharyngx
Block disectio colli
Cysta colli mediana
Cysta colli brachiogenes
Ca basocellulare cutis
Ca basocellulare cutis + kutana plastic
Rhinotomia
Rhinotomia + дисекција
Предна тампонада
Задна Тампонада
Oesophagoscopia
Oesophagoscopia + бужирање
Oesophagoscopia без анестезија
Oesophagoscopia во три акта
Bronchoskopia
Ревизија на септопластика
Сутура на трахеостома
Adenectomy + miringotomia
Тумор на тонзила
Бенигни тумори во паротидна регија
Малигни тумори во паротидна регија
Екстрипација на паротидна жлезда бенигна
Екстрипација на паротидна жлезда малигна
Extripatio papilom

 

Д-р Ѓорѓи Оровчанец и Д-р Весна Петреска Дуковска
Интервенции со ласер-СО2 под општа анестезија
Лингвална тонзила (1ден) / Lingual tonsils (1 day)
Полипи на ларинкс и други бенигни творби (дневна болница) / Polyps on larynx and other benign tumours
Дисплазии на ларинкс (дневна болница) / Displeases on larynx (daily hospital)
Папиломи на ларинкс (1 ден) / Papilloma of larinx (1 day)
Папиломи на ларинкс + mitomicin / Papilloma of larinx + mitomicin
Адхезивни процеси на ларинкс (1 ден) / Adhesive processes on larynx (1 day)
Аритеноидектомии (3 дена) / Aritenoidectomies (3 days)
Хордопексија
Aritenoidectomia + chordopeksija
Haemilaryngectomia
Hordectomy (1 ден)
Проширена Chordectomia
Оптимална Chordectomia
Супраглотична ларингектомија
Проширена супраглотична ларингектомија
Супраглотична ларингектомија + дисекција еднострана
Супраглотична ларингектомија + билатерална дисекција
Редукција на постирадиациски едем на glottis
Реканализација на трахеа со ласер
Athezioliza
Laringocela

 

Д-р Ѓорѓи Оровчанец и Д-р Весна Петреска Дуковска
Интервенции со ласер-Dioden
Тонзилектомија / Tonsillectomy
Sleeping apnea (septum; uvula + меко непце)
Sleep apnea (septoplastica + mucotomia + uvulopalatoplastica)
Sleep apnea (tonzillectomia + uvulopalatoplastica)
Sleep apnea (tonzillectomia + pharyngectomia + uvulopalatoplastica)
Sleeping apnea (uvula + меко непце)
Epistaxis ласер коагулација (1-3 сеанси) / Epistaxis (1-3 séance)
Назални полипи со параназални синуси / Nasal polyps with par nasal sinuses
Fess
Проширен Fess
Fess + sfenoid
Mucotomia
Miringotomia
Resectio uvulae cum laser
Подигање на меко непце со фотона ласер

УРОЛОГИЈА

Интервенциите во оваа област ги врши Проф. д-р Владимир Георгиев со долгогодишно искуство во урологијата заедно со целокупниот хируршки тим во Ре-Медика, а истовремено по потреба се вршат и интервенции со еминентни надворешни соработници од земјава и странство.

УРОЛОШКИТЕ ПРОЦЕДУРИ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ, ВО СКЛОП НА ОДДЕЛОТ ЗА ХИРУРГИЈА, СЕ СОСТОЈАТ ОД АМБУЛАНТСКО - ДИЈАГНОСТИЧКИ И ОПЕРАТИВНИ

 • Консултативно дијагностички процедури
 • Комплетен инфективен скрининг (уринокултура, спермокултура, уретрален брис, докажување на Chlamydia, HPV)
 • Скрининг на карцином на простата – одредување на туморски маркер PSA и Трансректален ултразвук на простата, со биопсија на простата (ТРУС – биопсија);
 • Урофлоуметрија
 • Третман и дијагностика на еректилната дисфункцијач
 • Во соработка со одделот за инвитро фертилизација – дијагностика на стерилитет кај мажи
 • Комплетна дијагностика на уринарната калкулоза
 • Цистоскопија
 • Поставување на уретерални и Ј-Ј сонди и бужирање, конзервативен третман на карцином на простата (антиандрогена терапија) и тумори на бешика (интравезикална инсталација на BCG и Mytomycin)
 • Третман и дијагностика на еректилната дисфункција

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ОПФАЌААТ

 • Третман на бубрежна калкулоза
  Минимално инвазивен третман на бубрежната калкулоза со апарат за кршење на бубрежни камења (ESWL), ендоскопски третман на уретералните камења (уретерореноскопија со литотрипсија), ендоскопски третман на камењата во бешика.
 • Скрининг на карцином на простата – одредување на туморски маркер PSA и Трансректален ултразвук на простата, со биопсија на простата (ТРУС – биопсија);

 • Лапароскопски процедури
  Лапароскопската урологија во целост е застапена при сите уролошки интервенции – Радикална простатектомија, радикална нефректомија, корекција на стенотичен УП сегмент, ексцизија на циста на бубрегот. Интервенциите се извршуваат со учество на Д-р Зоран Крстаноски, уролог од Р.Словенија, со долгогодишно искуство во лапароскопската урологија.
 • Микрохируршки процедури
  Новина во ИВФ програмата на Ре-Медика се микрохируршките процедури во третман на машки стерилитет – особено микротесе и микрохируршка процедура цо третманот на варикокела.
 • Трансуретрална хирургија
  Трансуретрална ресекција на тумор на бешика и трансуретрална ресекција на простата и решавање на стриктура на уретрата – уретротомија интерна.
 • Комплетна дијагностика на уринарната калкулоза
 • Цистоскопија
 • Класични (отворени хируршки процедури-нефректомија симплекс; радикална нефректомија; радикална простатектомија; корекција на стеноза на уретеропиеличниот врат; уретероцистонеостомија).
 • Што е тоа ласерска операција на простата
  Фотоселективната вапоризација на простата со “Green-light ласер” е релативно нова технологија во третманот на БПХ. По клиничките резултати се покажа како еквивалентна метода на ТУР-П. Во 7-годишното клиничко искуство, третирани се преку 370 000 пациенти, претставени во над 100 клинички артикли и 150 објавени апстракти, кои ја потврдуваат сигурноста и ефикасноста на методата:- отсуство на ризик за ТУР-синдром, апсорпција на течности или трансфузија со крв и помалку од 1% пријавени случаи на еректилна дисфункција. Механизмот на дејство е интерференцијата на ласерскиот сноп со оксихемоглобинот од простатичното ткиво, во водена средина, овозможена со специфичната бранова должина – 532nm, со моќност до 120W и енергија од 275КЈ што овозможува пенетрација во ткивото до 4мм, при работна температура од 55 и 85 степени.
 • Процедура
  Кога пациентот е во анестезија и литотомоска (гинеколошка позиција, интервенцијата започнува со преглед на уретрата, мочниот меур и простатата под контрола на око, со оптички инструмент – цистоскоп, а потоа преку работен елемент се пристапува со фибер – влакно, кое емитира ласерски зрак-со споменатата бранова должина. Високата енергија и споменатата бранова должина на ласерскиот сноп, користејки при тоа водена средина- постојано испирање со физиолоски раствор, предизвикува испарување – топење на простатата, со што се овозможува елиминирање на вишокот на ткивото и се прави канал за мокрење со поширок лумен. По завршувањето на интервенцијата се поставува уринарен катетер. После оперативно-нема дополнителни третмани со испирање или трансфузија на крв или крвни деривати, што е вообичаено кај сите останати операции на простата. Направените лабораториски анализи послеоперативно-не се разликуваат во голема мерка со оние направени пред операција – тоа се однесува на вредностите на хемоглобинот и хематокритот како основни показатели на крвозагубата.

  Станува збор за минимално инвазивна постапка, крварењето и оштетувањето на околното ткиво е минимално, така да многу често пациентите се отпуштаат од болница истиот ден или еден ден по процедурата. Уринарниот катетер се отстранува после 24 часа. Веќе наредниот ден по операцијата пациентот се враќа на секојдневните активности, а тешката физичка активност се избегнува во период од 2 седмици по процедурата.

 • Предности на третманот со Green-light
  Погоден за пациенти ризични за операции – кардиоваскуларни ризици (болести на срце), болни со антикоагулантна терапија. Релативно кратко време на интервенцијата – 40-60 мин. Добра прегледност и без крвозагуба Краток период на катетеризација – 1 ден Краток период на хоспитализација Отсуство на потреба од терапија со крв и крвни деривати Брзо опоравување.
 • Кои се предностите на лапароскопската простатектомија и каде се врши во Македонија
  Процедурата во Македонија се врши исклучиво во нашата болница. Предноста е во краткиот период на хоспитализација на болниот, минимална крвозагуба, минимална траума, брзо и лесно опоравување, вадење на катетер 7. ден постоперативно.
 • Што е тоа микротесе-биопсија на тестисите
  Единствено во Ре-медика микрохируршките процедури се спроведуваат на полето на ин витро фертилизација, при стерилитет кај мажи. Со овој тип интервенции овозможено е прецизна екстракција на сперма од тестисите под контрола на микроскоп.Резултатите се евидентни и далеку подобри од конвенционалната биопсија на тестисот.
 • Која е најточната биопсија за докажување на рак на простата
  Со ендоректална сонда-најсофистицирана од производителот-TOSHIBA, преку ректумот се добива слика за големината, формата, структурата, ограниченоста, тежината патолошката прокрвеност на простатата, како и можните патолошки промени во ткивото, а кои можат да бидат со малигни карактеристики. Само на овој начин може да се добијат потребните информации за состојбата на простатата, додека ехо прегледот на простатата преку стомакот(трансабдоминален ултразвук на простата)е со бројни недостатоци- т.е. може да се одреди- исклучиво само големината и тежината на простатата. Напишано правило- ЕАУ гуиделинес, е принципот на земање парчиња на простатично ткиво- по т.н. Виенски протокол за биопсија на простата, најчесто 6+6 цилиндри простатично ткиво , во должина од 15-20мм.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ОДДЕЛ УРОЛОГИЈА

Уролошки прегледи и интервенции Проф. д-р Владимир Георгиев
Секстан биопсија + трошоци од анализа / Sextan biopsy + analysis costs
Уролошки преглед / Urological examination
Поставување или промена на катетер / Placement or change of catheter
Ректално туше / Rectal touché
Урофлоуметрија
Преглед со новокаинизација / Examination with novocainisation
Трансректален ултразвук на простата / Prostate Trans-rectal ultrasound
Ултразвук на уринарен тракт / Ultrasound of urinary tract
Рест урина / Rest urine
Цистоскопија без анестезија / Cystoscopy without anaesthesia
Цистоскопија со анестезија / Cystoscopy with anaesthesia
Биопсија на мочниот меур / Biopsy of Urinary bladder
Поставување на уретерална (Ј-Ј) сонда еднострано / Unilateral placement of urethral (J-J) probe
Поставување на уретерална (Ј-Ј) сонда двострано / Bilateral placement of urethral (J-J) pro
Поставување на цистостома минима / Placement of cystostome minima
Промена на цистостома / Change of cystostome
Инстилација на лекови во мочниот меур (без цена на лековите) / Drugs instillation in the urinary bladder (without prices of drugs)
Бужирање / Bougienage
ESWL – екстракорпорална литотрипсија – вклучува два третмани на истострана калкулоза во период од три седмици + два ехо прегледи на третираниот бубрег / ESWL – Extracorporeal lithotripsy – two treatments of calculosis on the same side in the duration of three weeks + two echo examination of treated kidney
ESWL – екстракорпорална литотрипсија – трет третман на претходно третирана калкулоза + ехо на третираниот бубрег / ESWL – Extracorporeal lithotripsy – the third treatment of previous treated calculosis + echo examination of treated kidney
Биопсија на тестис – TESSE
Амбулантски биопсии на простата
Циркумцизија (сунет) / Circumcision
Френулотомија / Frenulotomy
Трансуретрална ресекција (ТУР) / Trans-Urethral Resection (TUR)
ТУР на мочен меур (мал) / Trans-Urethral Resection of urinary bladder
ТУР на мочен меур (голем) / Trans-Urethral Resection of urinary bladder
Нефректомија – симплекс / Nephrectomy – Simplex
Нефректомија – радикалис / Nephrectomy – Radicalis
Уретерореноскопија
Уретерореноскопија со литотрипсија / Ureth.lith.
Литотрипсија на бешика / Lithotripsy of urinary bladder
ТУР на простата со литотрипсија на мочен меур / TUR of pro.with lith.of urinary bladder
Уретромија интерна / Internal Urethrotomy
ТУР на врат на мочен меур / TUR of neck of urinary bladder
Хидроцела на тестис / Hydrocele of testis
Орхифункулектомија / Orchiphunculectomy
Пиелолитотомија / Pyelolytotomy
Пиелопластика / Uretheropyelic Plastics
Уретеронефректомија / Uretheronephrectomy
Уретероцистонеостомија / Uretercystoneostomy
Пакет хормони за TESSE (testosteron, prolaktin, FSH, LH) / Package hormons for TESSE (testosteron, prolaktin, FSH, LH)
Операција на Varicocella
Операција на ретенција на тестис
Операција на циста на epididym
Епидидимектомија – инцизија при epididym
Orchiectomia – bill.
Класична простатектомија
Вазектомија
Отворена литотрипсија на камен на мочен меур
Ласерска вапоризација на простата
Meatotomia
Операција на карункула
Лапароскопска операција на Varicocella
Ретроградна пиелографија
Ретроградна пиелографија со пласирање Ј-Ј сонда

 

Уролошки преглед и интервенции Проф. д-р Владимир Георгиев
Уролошки преглед / Urological examination
Биопсија на мочниот меур / Biopsy of Urinary bladder
Лапароскопска радикална простатоектомија / Laparoscopic radical prostatectomy
Лапароскопска радикална простатоектомија со лимфаден. / Laparoscopic radical prostatectomy with limphaden.
Лапароскопска радикална нефректомија / Laparoscopic radical nephrectomy
Лапароскопска пиелопластика / Laparoscopic pyeloplastics
Перкутана литолапаксија на камен во бубрег
Лапароскопска операција на Varicocella

ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА

Ортопедската хирургија е составен дел на Одделот за Хирургија во Ре-Медика . Кон крајот на 2007-ма година започнавме со изведување и на најсложени оперативни зафати од областа на ортопедијата започнувајки од ендопротетска замена на зглобовите на колкот и коленото, артроскопија на колено, скочен зглоб и рамо, како и хируршко стабилизирање на скршеници и реконструкција на скинати тетиви.

Оперативните интервенции од областа на ортопедијата ги изведуваат нашите ортопедски хирурзи Д-р Иванка Стефановска (ортопедски хирург со огромно искуство од областа хирургија на шаката) и Д-р Димитар Споа.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ОДДЕЛ ОРТОПЕДСКА ХИРУРГИЈА

Ортопедски преглед / Orthopedic examinations
Ортопедски преглед на дете / Orthopedic examinations of a child
Ехо ортопедски преглед / Echo ort. exam.
Пункција на бурза+amp.kenalog / Puncture on bursa + amp.kenalog
Ставање или вадење на гипс / Plaster cast or removal
Интраартикуларна апликација / Intra-articular application
Автологна Кондиционирана Плазма/ Autologus Conditioned Plasma
Апликација на колаген
Артроскопија на лакт
Артроскопија на колен зглоб со синовектомија / Arthroscopy of a knee
Артроскопија на колен зглоб со менисектомија / Arthroscopy of a knee
Артроскопија на колен зглоб со Baker-ова циста / Arthroscopy of a knee
Артроскопија на скочен зглоб со синовектомија / Arthroscopy of a ankle joint
Артроскопија на скочен зглоб со обработка на талус / Arthroscopy of a ankle joint
Репозиција на скршеница со анестезија/ Reposition of a fracture under anesthesia
Промена на гипс во анестезија / Plaster change under anesthesia
Издолжување на Ахилова Тетива / Elongation of the Achilles Tendon
Комплетна корекција на криво стапало кај дете / Complete correction of a club’s foot
Корекција на Hallux valgus / Correction of Hallux valgus
Корекција на деформитет на прстите на нозете / Correction of deformity of the foot
Ресекција на главата на метатарзална коска на 4 прсти / Resection of the head of metatarsal bone on 4 fingers
Вадење на ганглион на стапало / Excision of the ganglion of the foot
Артродеза на мал зглоб на стапало / Arthrodesis on a small joint of the foot
Синовектомија на зглоб на стапало / Synovectomy on the foot joint
Аблација на егзостоза на натколеница / Ablation of the exostosis of the over-knee
Отстранување на мекоткивни промени на потколеница / Removal of the soft tissue changes on the under-knee
Отстранување на мекоткивни промени на натколеница / Removal of the soft tissue changes on the upper region of the knee
Синовектомија на колено / Synovectomy of the knee
Латерално ослободување на колк / Tenotomy of the hip
Латерално ослободување на колк – обострано / Tenotomy of the hip
Тенотомија на аддуктори на колк / Tenotomy of the hip aductors
Оперативно лекување на туморски промени на горен екстремитет без шака / Operative treatment of tumor changes of the upper extremity without the hand
Пункција на циста на долга коска / Puncture of the cyste of the thigh bone
Отстранување на егзостоза на надлактица / Removal of the exostosis of the upper extremity
Отстранување на егзостоза на подколеното / Removal of the exostosis
Транспозиција на n. ulnaris во предел на лактот / Transposition of n. ulnaris in the elbow area
Декомпресија на нерв во предел на рачен зглоб – локална анестезија / Decompression of a nerve in the area of the elbow – local anesthesia

 

Ортопедски интервенции / Orthopedics Interventions
Дисцизија на обвивка кај дете / Discision of the tendon sheet thumb
Ексцизија на палмарна фасција – Dupuytran / Excision of palmar fascia – Dupuytran
Синовектомија на рачен зглоб / Synovectomy of the elbow
Синовектомија на палец на шака / Synovectomy of the hand thumb
Синовектомија на други зглобови на шаката / Synovectomy of other hand joints
Артродеза на мали зглобови на шака / Arthrodesis of small hand joints
Тенодеза на тетива / Tenodesis of the tendon
Синовектомија на екстензори/флексори / Synovectomy of extensors / flexors
Транспозиција на тетива на шака / Transposition of the hand tendon
Отстранување на туморски промени на шаката / Removal of tumor changes of the hand
Пластика на кожа на шаката – Z / Skin Plastic of the hand – Z
Лекување на syndactilia – 2 прсти / Treatment of syndactilia – 2 fingers
Лекување на syndactila – повеќе прсти / Treatment of syndactilia – Multiple fingers
Сутура со трансплантат / Transplantant with Suture
Тенотомија на м.стерноклеидомастоидеус / Tenotomyof the sternokleidomastoideus muscle
Дисцизија на вагината на тетивите на м.ЕПБ и м.АПЛ / Release of the tendon of m.EPB and m.APL
Субкутана тенотомија на ахилова тетива / Subcutaneous Tenotomy of Achilles Tendon
MPFL реконструкција / Coxal Joint Cap correction
MPFL реконструкција со трохлеопластика
Имплантација на тотална ендопротеза на колк / Endopr.joint hip change
Имплантација на тотална ендопротеза на колено / Endopr.joint knee change
Имплантација на тотална ендопротеза на рамо со биполарна протеза
Имплантација на тотална ендопротеза на рамо со анатомска протеза
Имплантација на тотална ендопротеза на рамо со реверзна протеза
Имплантација на тотална ендопротеза на рамо со гленоид
Amputatio dig. Accesorii
Реконструкција на преден вкрстен лигамент на колено / ACL Reconstruction (Anterior Cruciate Ligament)
Артроскопска реконструкција на заден вкрстен лигамент на колено / Arthroscopic reconstruction of the posterior cruciate ligament
Реконструкција на преден и заден вкрстен лигамент во ист акт
Реконструкција на заден вкрстен лигамент со постеролатерален корнер на коленото
Ревизија на реконструиран преден вкрстен лигамент на колено / Revision of Reconstructed ACL
Сутура на ахилова тетива
Сутура на ахилова тетива со графт ос semitendinosus
Апонеуректомија на подколеница
Апонеуректомија на подколеница – обострана
Остеотомија на надколеница (LFOW) со спонгиопластика
Остеотомија на подколеница (HTOW) со спонгиопластика
Лаважа на колено
Реартроскопија на колено поради артофиброза
Хируршка интервенција со анестезија
Стабилизација на рамена нестабилност по методата на LATARJET
Дијагностичка артроскопија на рамо
Дијагностичка артроскопија на рамо со бурсектомија и субакромијална декомпресија
Дијагностичка артроскопија на рамо со предна и задна нестабилност
Дијагностичка артроскопија на рамо со реконструкција на ротаторна манжетна
Дијагностичка артроскопија на рамо со тенодеза на бицепс

ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

Одделот за васкуларна хирургија при Ре-Медика е современо конципиран оддел кој овозможува најсовремена дијагностика и третман на ПАБ и третман на заболувања на површинските и длабоките вени.
Во нашата институција вршиме најсовремена дијагностика на заболувања на артериските крвни садови со помош на неинвазивна доплер ултрасонографија.

Доплер ултрасонографија- представува неинвазивна процедура со која со помош на ултразвучен бран кој патува заедно со крвната струја се регистрираат стеснувањата на крвниот сад. Ултразвучните бранови се одбиваат од стеснувањата и се регистрираат на самиот ултразвучен апарат. Покрај тоа можат да се регистрираат и брзината на крвта со која индиректно се проценува постоење или одсуствона стеснување на крвниот сад. Нормалниот сигнал е трофазен.
Одредување на АБ индекс-представува однос на крвниот притисок на скочниот зглоб спореден со крвниот притисок на надлактицата. Неговата физиолошка вредност изнесува 1.

ЦТ-ангиографија- представува метода со чија помош се дијагностицира ПАБ, се определува точната локализација на лезијата, нејзината должина како и состојбата на васкуларното корито на сегментот над и под оклудираниот сегмент. Се изведува за неколку секунди и за визуелизација се користи контрастно средство.

Во нашата институција вршиме најсовремен третман на заболувања на артериските и венските крвни садови и тоа:

Медикаментозен-апликација на најсовремена вазодилататорна терапија со простагландини, примена на најсовремена фибринолитичка терапија кај емболии на артериски крвни садови и длабоки венски тромбози.

Хируршки третман


 • Оперативно лекување на супраренални и инфраренални аневризми на абдоминална аорта(аневризмекртомии)

 • Оперативно лекување на аневризми на илијачната, феморалната и поплитеалната артерија

 • Оперативно лекување на оклузии на аортоилиакланиот сегмент(аортобифеморален бај пас, аортофеморален бај пај, илијакофеморален бај пас и cross-over by pass

 • Оперативно лекување на оклузии на артериите во инфраингвиналниот сегмент(феморо-поплитеален бај пас-надколено и подколено, со вена или со дакрон протеза)

 • Оперативно лекување на варикозни вени со ендовенска ласер процедура, радиофреквентна аблација или хируршки стрипинг и лигација

 • Оперативе третман на длабока венска тромбоза и пост флебитичен синдром(Линтон операција)

Постоперативно пациентите го продолжуваат своето лекување на одделот за интензивна нега кој обезбедува 24 часа најсовремен мониторинг и стручна медицинска нега. Единицата е целосно автоматски климатизирана и обезбедува чиста атмосфера преки хепа филтри, работи со стерилна техника.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ОДДЕЛ ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

Васкуларни прегледи/третмани Д-р мед. сци Влатко Цветановски / Vascular examinations/treatments Vlatko Cvetanovski M.D.
Васкуларен консултативен преглед / Vascular consultative examination
Доплер на артерии и вени
Простагландинска терапија без вкалкулирана ампуларна терапија
Во пакетот се вклучени:
Простагландинска терапија без вкалкулирана ампуларна терапија
Ултрасонографски преглед на срце
Простагландинска терапија со вкалкулирана ампуларна терапија
Во пакетот се вклучени:
Простагландинска терапија со вкалкулирана ампуларна терапија
Ултрасонографски преглед на срце
Простагландинска терапија со вкалкулирана ампуларна терапија – една доза
Третман на артериска исхемија со стем клетки – 4 епрувети
Третман на артериска исхемија со стем клетки – 8 епрувети
Третман на артериска исхемија со стем клетки – 12 епрувети
Перфоратор лигација
Транспозиција на USM (cross over)
Неделен третман на дијабетична ангио-неуропатија со алфа-липочна киселина
Дневна терапија со Amp. Angioflex
Апликација на тромболитичка терапија
Конзервативен третман на длабока венска тромбоза
Femoro-popliteal by раѕѕ with vena saphena above knee
Fem-pop by раѕѕ with svg-segmenten
Fem-pop by раѕѕ with svg-multi segmenten
Femoro-popliteal by раѕѕ with dacron graft above knee
Femoro-crural by раѕѕ with vena saphena
Femoro-crural by раѕѕ ѕо konus protesa
Thrombendarectomi of А. Iliaca
Iliac- Femoral by раѕѕ with dacron graft
Aorto-Bi Femoral by раѕѕ with Y Dacron gaft
Aorto-Bi Femoral by раѕѕ with Y Dacron gaft(silver)
Aneurismektomy of iliac artery аneurysm
Aneurismektomy of iliac artery aneurysm (segmental)
Aneurismektomy ofiliac artery aneurysm (ѕо iliako-fem by раѕѕ/еksklusiја)
Aneurismektomy of abdominal aorta aneurysm (tubulаг prosthesis)
Aneurismektomy of abdominal aorta aneurysm (y-graft)
Carotid thrombendarterectomy (ТЕА) (bes sant)
Carotid thrombendarterectomy (ТЕА) (ѕо sant)
Glomus tumor (so resekcija I sant)
Glomus tumor (bes resekcija I sant)
Aneurismektomy of periferal artery aneurysm (end-end)
Aneurismektomy of periferal artery aneurys (prostehsis )
Pricardijal fenestration in peritoneal cavity
Pricardijal fenestration in pleural cavity
Artefitial A-V fistula for dyalisis неинфицирана
Artefitial A-V fistula for dyalisis инфицирана
Embolectomy with Fogarty catheter
Cross over by раѕѕ fem-fem
Extraanatomski by раѕѕ
DVT-Throbecthomia (bes A-V fistula)
DVT-Throbecthomia (ѕо A-V fistula)
Subfascial perforator ligation(bes ulcus)
Subfascial perforator ligation(so ulcus)
Subfascial perforator ligation(so ulcus) +stem сеllѕ
Cros over by раѕѕ fem-fem(venski)
Artefitial venous valve for DVT
Cor matrix implantation
Клинеста ампутација (прст)
Метатарсална ампутација
Трансетатарсална ампутација – Chopard
Подколенична ампутација
Надколенична ампутација
Апликација на 50ИЕ Ботулинум токсин тип А
Апликација на 100ИЕ Ботулинум токсин тип А
Апликација на 150ИЕ Ботулинум токсин тип А

ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА


 • Оперативни интервенции на нос

 • Дерматолипопексија

 • Липосукција

 • Имплатација и корекција на гради

 • Аурикуло – пластика

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ОДДЕЛ ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА

Д-р Огнен Даскалов / Ognen Daskalov M.D.
Преглед / Examination
Операција на гради-зголемување, 2 дојки (1 ден, општа анестезија) / Breast repair-augmentation, 2 breasts (1 day, general anesthesia)
Операција на гради-зголемување, 1 дојка (1 ден, општа анестезија) / Breast repair-augmentation, 1breast (1 day, general anesthesia)
Операција на гради-суспензија, 2 дојки (1 ден, општа анестезија) / Breast repair-suspension, 2 breasts (1 day, general anesthesia)
Операција на гради-суспензија, 1 дојка (1 ден, општа анестезија) / Breast repair-suspension, 1 breast (1 day, general anesthesia)
Операција на гради-обострана редукција / Breast repair-mutual reduction
Операција на гради-еднострана редукција / Breast repair-unilateral reduction
Дерматолипектомија, со реконструкција на стомачни мускули (2 дена, општа анестезија)/ Dermatolipectomy, (2 days, general anesthesia)
Дерматолипектомија-стомак (2 дена, општа анестезија) / Dermatolipectomy-stomach, (2 days, general anesthesia)
Липосукција по регии, до 500мл со 1 ден, локална / Liposuction by region, up to 500 ml, 1 day, local anesthesia
Липосукција по регии, до 1500мл со 1 ден, општа / Liposuction by region, up to 1500 ml, 1 day, general anesthesia
Липосукција по регии, над 1500мл до 3000мл со 1 ден, општа / Liposuction by region, from 1500 ml to 3000 ml, 1 day, general anesthesia
Блефаропластика (операција на горни и долни очни капаци) / Blepharoplastics (eyelids repair)
Блефаропластика (операција на горни или долни очни капаци) / Blepharoplastics (eyelids repair)
Sinus pylonidalis со реконструкција / Sinus pylonidalis with reconstruction
Риносептопластика без остеотомија / Rhinoseptoplastics without osteotomy
Риносептопластика / Rhinoseptoplastics
Ексцизија со локална анестезија / Excision by local anesthesia
Ексцизија со реконструкција (општа анестезија) / Excision with reconstruction (general anesthesia)
Face lifting (чело, образи, врат) / Face lifting (forehead, cheeks, neck)
Face lifting – чело, образи,парцијално / Face lifting – forehead, cheeks, partial
Полнење на усни (основна цена – без цена на материјал) / Filling the lips (basic price-without the material price)
Брчки – пополнување (основна цена – без цена на материјал) / rhitid (filling)
Аурикулопластика (операција на ушни школки) – 1 ден, локална / Auricleplastics (auricles repair), 1 day, local anesthesia
Аурикулопластика (операција на ушни школки) – 1 ден, општа / Auricleplastics (auricles repair), 1 day, general anesthesia
Отопластика – реконструкција на вродени и стекнати деформитети на ушната школка/ Otoplastics – congenital and acquired
Мали реконструктивни хириршки интервенции (општа анестезија) / Small reconstructive surgical interventions (general anesthesia)
Големи реконструктивни хириршки интервенции (општа анестезија) / Big reconstructive surgical interventions (general anesthesia)
Средни реконструктивни хириршки интервенции, до 1,5час (општа анестезија) / Middle reconstructive surgical interventions up to 1,5 hour (general anesthesia)

УСЛУГИ ВО ДНЕВНА БОЛНИЦА


 • IV Парентерална инфузиона терапија / IV Parenteral intravenous infusion

 • ЕКГ 12 канален / ECG 12 lead

 • IM – Интрамускулна инјекција / IM Intramuscular injection

 • IV – Интравенска инјекција / IV Intravenous injection

 • IV Интраартикуларна инјекција / IV Intraarticular injection

 • Третман на болка IV или IM / Pain treatment IV or IM

 • Дневна болница престој до 6 часа / Day clinic stay up till 6 hours

УСЛУГИ ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА


 • Крвна група, RH фактор

 • COOMBS

 • Директен COOMBS / Direct COOMBS

 • Индиректен COOMBS / Indirect COOMBS

 • Директен COOMBS во IGG / Direct COOMBS in IGG

 • Индиректен COOMBS во IGG / Indirect COOMBS in IGG

 • Ензимски тест (папаин, бромелин) / Enzyme test (papain, bromeline)

 • Титар на ERC антит. со COOMBS / Titer of ERC antibody with COOMBS

 • Титар на ERC антитела-Папаинизиран / Titer of ERC antibody-Pap…

 • Титар на директен COOMBS / Titer of direct COOMBS

 • Тест за конфирмација на HIV / HIV confirmation test

 • Апликација на полна крв / Full blood application

 • Апликација на ерит.конц.во SAG-M / Eryth.conc.application in SAG-M

 • Апликација на ерит.конц.измиен / Eryth.conc.application washed

 • Апликација на ерит.конц.филтриран / Eryth.conc.application filtered

 • Апликација на свежо смрзната плазма изогрупна

 • Апликација на свежо смрзната плазма универзална

 • Апликација на 1 дозa криопреципитат / Cryoprecipitate application (1 dose)

 • Апликација на 1 дозa тромб.конц./ Thromb.conc.application (1 dose)

 • Апликација на леук.конц од 1 дарител на клеточен сепаратор

 • Апликација на периферни мат. клетки / Per.moth.cells application

 • Апликација на ендобулин (имуног.) / Endobulin application (immunog.)

 • Апликација на г.глобулини / G.Globulin application

 • Апликација на имуногл.за хеп. B / Immunogl. Application for Hep.B

 • Интеракција на крв

 • Тромботест / Thrombus test

 • Фактор II / Factor II

 • Фактор V / Factor V

 • Фактор VII / Factor VII

 • Фактор X / Factor X

 • Фактор VIII / Factor VIII

 • Фактор IX / Factor IX

 • Фактор XI / Factor XI

 • Фактор XII / Factor XII

 • Фибринолиза – активатори / Fibrillation – Activators

 • Фибринолиза – инхибитори / Fibrillation – Inhibitors

 • Д-Димер / D-Dimmer

 • Фактори на хемостаза / Factors for hemostasis

ПАТОХИСТОЛОШКИ И ЦИТОЛОШКИ АНАЛИЗИ


 • Доплата за патохистолошки анализи од амбулантски биопсии / Additional charge for histopathological analyzes of ambulatory done biopsies

 • Доплата за патохистолошки анализи од оперативен материјал / Additional charge for histopathological analyzes of operative materials

 • Цитолошка анализа од тенкоиглена биопсија / Cytodiagnostic from fine–needle biopsy

 • Патохистолошки анализи од тенкоиглена биопсија / Pathohistological analysis in fine–needle biopsy

 • Цитологија на телесна течност и секрет / Cytodiagnostic of body liquids

 • Доплата за бипосија на оперативен материјал по Werthaim / Biopsy of operative materials with the technique Wertheim-Meigs

 • Доплата за патохистологија од биоп.со кир. / Additional charge for Histopathological analysis of …

 • Доплата за патохистологија од Conus, LEETZ / Additional charge for Histopathological analysis of Conus, LEETZ

 • EX TEMPORE

 • Доплата за патохистолошки наод-плод, постелка