Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

ПЗУ ПРИМА-МЕД – РЕ-МЕДИКА

ПЗУ ПРИМА МЕД

Почитувани клиенти!

Стручниот персонал и искусен тим на доктори и медицински сестри во Специјалистичката ординација по Медицина на труд во ПЗУ ПРИМА-МЕД обезбедува квалитетни здравствени услуги, спроведува задолжителни систематски прегледи на вработени лица и врши прегледи пред вработување. Овие прегледи се вршат во согласност со насоките за имплементација на европските регулативи и спроведување на Законот за Безбедност и здравје во Република Македонија, во законски предвидените временски интервали во зависност од проценетиот ризик на работното место (12, 18 и 24 месеци).

Покрај утврдувањето на здравствената состојба кај вработените и нивната работоспособност, препорачуваме и мерки за заштита и унапредување на здравјето.
Имаме капацитет и искуство во администрирање и спроведување на прегледите на вработените согласно стандардите и потребите на работодавачите во Република Македонија, странски компании и интернационални организации.
На работодавачите им нудиме и специјализирани услуги за учество на наш Специјалист по медицина на труд во изработката на Изјавата за безбедност и здравје и проценка на ризикот на работните места, како и вршење на Обука за прва помош на вработените.
Контактирајте не и закажете ги вашите систематски прегледи во ПЗУ ПРИМА-МЕД, Специјалистичката ординација по Медицина на трудот!


 • Наша цел е да обезбедиме превенција, поставување на рана дијагноза и соодветен третман преку превентивните систематски прегледи!

 • Ви гарантираме високо професионална услуга од искусен стручен тим во ординациите опремени со најсовремена опрема и апаратура!

 • Акцент ставаме на квалитетот на услугите со можности на избор на проширени превентивни пакети (основен, проширен,менаџерски) согласно полот и возраста на нашите клиенти, даваме стручно мислење и совет!

 • Нудиме можност за проширување на услугите со вклучување на врвни професионалци од широкиот спектар на специјалистички услуги што ги нуди ПЗУ Ре-Медика!

 • Секогаш сме спремни да ги интегрираме потребите на нашите клиенти во широкиот спектар на услуги кои ги нудиме!

Нека одговорноста и инвестирањето во сопственото здравје и здравјето на вработените бидат ваш императив, што ќе резултира со подолг работен век и поквалитетен живот!
За повеќе информации јавете се нашите телефони, или контактирајте не на наведените Е-маил адреси!

Со почит, Директорот и вработените од ПЗУ ПРИМА-МЕД!

ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПРИМА-МЕД

Општата пракса е есенцијален дел од медицинската нега во сите земји. Во амбуланта по општа медицина се реализира првиот контакт на пациентот со останатите медицински услуги.
Докторите по општа медицина обезбедуваат широк спектар на нега за локалната заедница, соочувајќи се со проблеми кои често вклучуваат физички, физиолошки и социолошки компоненти.
Тие секогаш работат како тим со останатите специјалисти во нашата болница, помагајќи им на пациентите да го унапредат своето здравје.

Во ординацијата по општа медицина на ПРИМА-МЕД работи високо образуван стручен кадар кој континуирано ги прати современите научни достигнувања во медицината, се грижи не само за болните пациенти туку даваат и посебно внимание на одржување на здравјето на здравите пациенти,превенција на хроничните и дегенеративни болести, се со цел да се овозможи здрав начин на живеење и стареење.

Амбуланта по општа медицина има склучен договор со ФЗО на Република Македонија, и според тоа ги обезбедува загарантираните прегледи и услуги за пријавените матични пациенти:


 • Преглед и советување од страна на доктор по општа медицина

 • Издавање на рецепти и упати (специјалистички, болнички, рентген, лабораториски)

 • Апликација на ампуларна терапија(интрамускулни, интравенски и субкутани инјекции)

 • Аплицирање на инфузии

 • Инхалација

 • ЕКГ

 • Спирометрија

 • Издавање на лекарски уверенија за вработување, престој во странство, државјанство

 • Потврда за ортопедски помагала

 • Обрасци за инвалидска пензија

 • Едукација, превенција и промоција на здравјето на пациените

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА И СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ - ПОНУДИ

ПЗУ ПРИМА-МЕД Скопје е овластена здравствена установа од областа на медицина на труд која врши здравствени прегледи на вработени со цел заштита и унапредување на здравјето и зачувување на работната способност.

Медицината на трудот е поле од медицината кое напредува брзо, кое ги компонира принципите и праксата на клиничката и превентивната медицина, индустриската хигиена, навременото превенирање и откривање на патологија која може да е предизвикана од работните услови, или пак истите да влијаат на веќе настанатата состојба.

Повеќе е од познато дека здрав работник е попродуктивен работник, па според тоа прегледите во амбуланта по медицина на труд се од големо значење не само за клиентите–вработените, туку и за работните организации.

Медицина на труд е клиничко-превентивна гранка која се темели на мулти-дисциплинарен пристап, а главни цели се :


 • Унапредување и зачувување на здравјето на работниците

 • Превенција на професионални болести и повреди на работното место

 • Откривање на рани знаци и симптоми на нарушување на здравјето како резултат на професионална експозиција

Улогата на превентивните здравствени прегледи

Превентивните здравствени прегледи покрај тоа што обезбедуваат дијагностицирање на ризик факторите во настанувањето на некои заболување, како и совети кои се однесуваат на здравиот начин на живот, имаат огромно значење во откривање на рани знаци и први симптоми на нарушување на здравјето. Со ранота детекција на овие состојби и превземање на соодветни превентивни мерки и мерки за нивен третман значително може да се превенира настанување на потешки нарушувања на здравјето.

Раната дијагноза е клучот за ефективна превенција, третман и лекување, а превентивните и систематските прегледи како и многубројните рутински и скрининг тестови се единствениот начин да се детектираат раните знаци на нарушување на здравјето, по можност во реверзибилна фаза.

Ви стоиме на располагање за консултација со стручно лице при изборот на соодветни прегледи.

Согласно вашите потреби можеме да ја прошириме листата на систематски и превентивни здравствени прегледи од широкиот спектар на специјалистички прегледи и услуги кои ги нуди ПЗУ Ре-Медика.

ФУНКЦИОНАЛНИ ИСПИТУВАЊА КОИ СЕ ВРШАТ ВО АМБУЛАНТАТА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД

 • ЕКГ–електрокардиограм во мирување
 • Аудиометрија-функционално испитување на слух
 • Спирометрија-испитување на белобробни волумени и капацитети
 • Одредување на Body Mass Index

Во тимот на ПЗУ Прима-мед каде што се извршуваат систематските прегледи се вклучени доктор специјалист по медицина на трудот и медицинска сестра. Медицинската сестра е неизоставен член од здравствениот тим кој се грижи за зачувавање и унапредување на здравјето на пациентите и има клучна улога во извршувањето на систематскиот преглед. Сестрата со професионалниот пристап е должна да го спроведе пациентот и да ги направи потребните прегледи, врз основа на кои подоцна докторот по медицина на труд ќе ја оцени работната способност на испитуваното лице. Нашата клиника која располага со врвна медицинска опрема и технологија овозможува да се извршуваат најсовремени систематски прегледи при што се добиваат најточни и најбрзи резултати.

Основните елементи на систематскиот преглед кои треба да ги направи медицинската сестра се спирометрија, аудиометрија и ЕКГ. Се започнува со евидентирање на пациентите во амбулантскиот дневник за систематски прегледи. Потоа се пристапува кон испитување на белодробната функција со одредување на белодробните волумени и капацитети, односно се врши спирометрија со помош на таканаречен апарат спирометар. Понатаму се пристапува кон испитување на функцијата на сетилото за слух со помош на тонална луминарна аудиометрија, која претставува современа и многу прецизна метода со фрекфенции на поедини тонови и тоа: 125,250,500,1000,2000,4000 и 8000 Hz, и интензитет на тоновите од 20 до 110 dB. Аудиометриското испитување се врши во посебно припремена тивка кабина, изолирана од другите простории каде не се слушаат надворешни шумови и бучава. Испитувањето се врши на двете уши поединечно што овозможува увид во квантитативното и квалитативното губење на слухот. Електрокардиографскиот наод во мирување (ЕКГ), претставува графички запис на срцевата електрична активност, односно на промените на електричниот потенцијал на ниво на срцевите клетки. Електрокардиограмот се снима во 12 конвенционални одводи и тоа: биполарни стандардни одводи , униполарни засилени одводи и униполарни предсрцеви одводи.

Стручно извршените систематски прегледи како и навремено и брзо доставување на резултатите од спроведените медицински прегледи на вработените, резултира со пораст и зголемен интерес на работните организации да ги направат прегледите токму во нашата установа.

МЕДИЦИНА НА ТРУД-ПРЕГЛЕДИ

 • Здравствени прегледи за компании и работни организации
 • Претходни здравствени прегледи пред вработување
 • Периодични здравствени прегледи кај работници изложени на специфични ризици на работното место
 • Насочени здравствени прегледи
 • Систематски здравствени прегледи
 • Здравствени прегледи на лица кои работат во зона на јонизирачко зрачење
 • Систематски прегледи-Менаџерски пакети
 • Здравствени прегледи за работа во странство
 • Здравствени прегледи за осигурителни друштва
 • Медицинска експертиза
  Издавање на Медицинска експертиза за лица кои работат во странство, во земји со кои ФЗОМ има случено договор за покривање на здравствено осигурување.
 • Лекарски уверенија
  Издавање на лекарски уверенија за следните цели:
 • Лекарски уверенија за вработување
 • Лекарски уверенија за работа во странство
 • Лекарски уверенија за студирање
 • Лекарски уверенија за посвојување
 • Лекарски уверенија за Лиценца за обезбедување
 • Проценка на ризик на работни места
  Учевство во изготвување на Изјава за безбедност со проценка на ризик на работни места за работни организации
 • Обука за прва помош
  Вршење на Обука за прва помош на работно место, за работни организации

МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА АПЛИКАНТИТЕ ЗА ИСЕЛЕНИЧКА ВИЗА

НОВОСТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

ПОЧНУВАЊЕ СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ И СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

ПОЧИТУВАНИ КЛИЕНТИ

ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА ОД 01.07.2020 ГОД. ЗАПОЧНУВАМЕ СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СИТЕ ПРЕВЕНТИВНИТЕ И СИСТЕМАТСКИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА (систематски, претходни, насочени и периодични) КОИ СЕ ВРШАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА РАБОТА

Во Министерството за здравство е донесено и потпишано Решението за повторно отпочнување на сите видови превентивни здравствени и систематски прегледи на вработените и е добиено официјално известување од Стручниот колегиум на ЈЗУ Институт за медицина на труд на РСМ.

Ве известуваме дека ПЗУ ПРИМА-МЕД веднаш продолжува со изведување на превентивните здравствени прегледи на работниците, согласно прифатените протоколи за работа на овластените здравствени установи од областа на медицината на трудот и следејќи ги упатствата на Владата на РСМ со мерки и активности за спречување и контрола на ширењето на коронавирус инфекцијата.

Ги известуваме сите заинтересирани дека веднаш може да контактираат на емаил адресата на ПЗУ ПРИМА-МЕД
prima-med@remedika.com.mk за закажување на прегледите и договарање на услугите. Сите потреби информации може да ги добиете и на контакт телефонот (072 443-826 & 072 443-956)) во текот на работното време на Ординацијата по медицина на труд од понеделник до петок (07:00-15:00 часот).

Сите вработени кои ќе дојдат на закажан здравствен преглед мора да носат лична заштитна опрема, маска за лице, да пополнат прашалник, да го одржуваат препорачаното растојание и да влегуваат поединечно на прегледите.

д-р м-р сци Катерина Веновска

                                            Директор, ПЗУ ПРИМА-МЕД

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ

Почитувани пациенти!

Известување за работно време во ПЗУ Прима-мед

 • Работното време во ординацијата по медицина на труд од 07:00h до 15:00h
 • Работното време во амбулантата по Oпшта медицина

прва смена: 07:00h до 15:00h

втора смена: 12:00h до 20:00h

* Доколку некој од докторите е оправдано отсутен, работното време во амбулантата по општа медицина е од 08:00h до 16:00h

 

Директор:

др м-р сци Катерина Веновска