Ре-Медика е првата приватна општа болница во Република Македонија, основана на 7 ми април 2005 година.
+389 72 443 200

Поврзани новости

+389 72 443 200
Секој ден - 24/7 16-та Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД

Почитувани клиенти!

Стручниот персонал и искусен тим на доктори и медицински сестри во Специјалистичката ординација по медицина на труд во ПЗУ ПРИМА-МЕД обезбедува квалитетни здравствени услуги, спроведува задолжителни систематски прегледи на вработени лица и врши прегледи пред вработување. Овие прегледи се вршат во согласност со насоките за имплементација на европските регулативи и спроведување на Законот за безбедност и здравје во Македонија, во законски предвидените временски интервали во зависност од проценетиот ризик на работното место (12, 18 и 24 месеци).

Покрај утврдувањето на здравствената состојба кај вработените и нивната работоспособност, препорачуваме и мерки за заштита и унапредување на здравјето.

Имаме капацитет и искуство во администрирање и спроведување на прегледите на вработените согласно стандардите и потребите на работодавачите во земјава, странски компании и интернационални организации.

На работодавачите им нудиме и специјализирани услуги за учество на наш специјалист по медицина на труд во изработката на Изјавата за безбедност и здравје и проценка на ризикот на работните места, како и вршење на Обука за прва помош на вработените.

Контактирајте не и закажете ги вашите систематски прегледи во ПЗУ ПРИМА-МЕД, Специјалистичката ординација по медицина на трудот!

Нека одговорноста и инвестирањето во сопственото здравје и здравјето на вработените бидат ваш императив, што ќе резултира со подолг работен век и поквалитетен живот!

За повеќе информации јавете се нашите телефони, или контактирајте нè на e-mail адресата [email protected] или телефонските броеви: 072 443 826 и 072 443 956.

Со почит

Директорот и вработените од ПЗУ ПРИМА-МЕД!

ПОНУДИ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД И СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

ПЗУ ПРИМА-МЕД Скопје е овластена здравствена установа од областа на медицина на труд која врши здравствени прегледи на вработени со цел заштита и унапредување на здравјето и зачувување на работната способност.

Медицината на трудот е поле од медицината кое напредува брзо, кое ги компонира принципите и праксата на клиничката и превентивната медицина, индустриската хигиена, навременото превенирање и откривање на патологија која може да е предизвикана од работните услови, или пак истите да влијаат на веќе настанатата состојба.

Повеќе е од познато дека здрав работник е попродуктивен работник, па според тоа прегледите во амбуланта по медицина на труд се од големо значење не само за клиентите–вработените, туку и за работните организации.

Медицина на труд е клиничко-превентивна гранка која се темели на мулти-дисциплинарен пристап, а главни цели се:

Улогата на превентивните здравствени прегледи

Превентивните здравствени прегледи покрај тоа што обезбедуваат дијагностицирање на ризик факторите во настанувањето на некои заболување, како и совети кои се однесуваат на здравиот начин на живот, имаат огромно значење во откривање на рани знаци и први симптоми на нарушување на здравјето. Со ранота детекција на овие состојби и превземање на соодветни превентивни мерки и мерки за нивен третман значително може да се превенира настанување на потешки нарушувања на здравјето.

Раната дијагноза е клучот за ефективна превенција, третман и лекување, а превентивните и систематските прегледи како и многубројните рутински и скрининг тестови се единствениот начин да се детектираат раните знаци на нарушување на здравјето, по можност во реверзибилна фаза.

Ви стоиме на располагање за консултација со стручно лице при изборот на соодветни прегледи.

Согласно вашите потреби можеме да ја прошириме листата на систематски и превентивни здравствени прегледи од широкиот спектар на специјалистички прегледи и услуги кои ги нуди ПЗУ Ре-Медика.

ФУНКЦИОНАЛНИ ИСПИТУВАЊА КОИ СЕ ВРШАТ ВО АМБУЛАНТАТА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД

Во тимот на ПЗУ ПРИМА-МЕД каде што се извршуваат систематските прегледи се вклучени доктор специјалист по медицина на трудот и медицинска сестра. Медицинската сестра е неизоставен член од здравствениот тим кој се грижи за зачувавање и унапредување на здравјето на пациентите и има клучна улога во извршувањето на систематскиот преглед. Сестрата со професионалниот пристап е должна да го спроведе пациентот и да ги направи потребните прегледи, врз основа на кои подоцна докторот по медицина на труд ќе ја оцени работната способност на испитуваното лице. Нашата клиника која располага со врвна медицинска опрема и технологија овозможува да се извршуваат најсовремени систематски прегледи при што се добиваат најточни и најбрзи резултати.

Основните елементи на систематскиот преглед кои треба да ги направи медицинската сестра се спирометрија, аудиометрија и ЕКГ. Се започнува со евидентирање на пациентите во амбулантскиот дневник за систематски прегледи. Потоа се пристапува кон испитување на белодробната функција со одредување на белодробните волумени и капацитети, односно се врши спирометрија со помош на таканаречен апарат спирометар. Понатаму се пристапува кон испитување на функцијата на сетилото за слух со помош на тонална луминарна аудиометрија, која претставува современа и многу прецизна метода со фрекфенции на поедини тонови и тоа: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Hz, и интензитет на тоновите од 20 до 110 dB. Аудиометриското испитување се врши во посебно припремена тивка кабина, изолирана од другите простории каде не се слушаат надворешни шумови и бучава. Испитувањето се врши на двете уши поединечно што овозможува увид во квантитативното и квалитативното губење на слухот. Електрокардиографскиот наод во мирување (ЕКГ), претставува графички запис на срцевата електрична активност, односно на промените на електричниот потенцијал на ниво на срцевите клетки. Електрокардиограмот се снима во 12 конвенционални одводи и тоа: биполарни стандардни одводи, униполарни засилени одводи и униполарни предсрцеви одводи.

Стручно извршените систематски прегледи како и навремено и брзо доставување на резултатите од спроведените медицински прегледи на вработените, резултира со пораст и зголемен интерес на работните организации да ги направат прегледите токму во нашата установа.

МЕДИЦИНА НА ТРУД

 • Здравствени прегледи за компании и работни организации
 • Претходни здравствени прегледи пред вработување
 • Периодични здравствени прегледи кај работници изложени на специфични ризици на работното место
 • Насочени здравствени прегледи
 • Систематски здравствени прегледи
 • Здравствени прегледи на лица кои работат во зона на јонизирачко зрачење
 • Систематски прегледи-Менаџерски пакети
 • Здравствени прегледи за работа во странство
 • Здравствени прегледи за осигурителни друштва
 • Медицинска експертиза
 • Издавање на Медицинска експертиза за лица кои работат во странство, во земји со кои ФЗОРСМ има случено договор за покривање на здравствено осигурување.
 • Лекарски уверенија
 • Лекарски уверенија за вработување
 • Лекарски уверенија за работа во странство
 • Лекарски уверенија за студирање
 • Лекарски уверенија за посвојување
 • Лекарски уверенија за Лиценца за обезбедување
 • Проценка на ризик на работни места
 • Обука за прва помош
 • Вршење на Обука за прва помош на работно место, за работни организации

МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА АПЛИКАНТИТЕ ЗА ИСЕЛЕНИЧКА ВИЗА

ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПРИМА-МЕД

Општата пракса е есенцијален дел од медицинската нега во сите земји. Во амбуланта по општа медицина се реализира првиот контакт на пациентот со останатите медицински услуги.

Докторите по општа медицина обезбедуваат широк спектар на нега за локалната заедница, соочувајќи се со проблеми кои често вклучуваат физички, физиолошки и социолошки компоненти.

Тие секогаш работат како тим со останатите специјалисти во нашата болница, помагајќи им на пациентите да го унапредат своето здравје.

Во ординацијата по општа медицина на ПРИМА-МЕД работи високо образуван стручен кадар кој континуирано ги прати современите научни достигнувања во медицината, се грижи не само за болните пациенти туку даваат и посебно внимание на одржување на здравјето на здравите пациенти,превенција на хроничните и дегенеративни болести, се со цел да се овозможи здрав начин на живеење и стареење.

Амбуланта по општа медицина има склучен договор со Фондот за здравствено осигурување на Р.С. Македонија, и според тоа ги обезбедува загарантираните прегледи и услуги за пријавените матични пациенти:

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работното време во ординацијата по медицина на труд е од 7 до 15 часот

Работното време во амбулантата по Oпшта медицина во прва смена е од 7 до 15 часот, а во втора смена од 12 до 20 часот

* Доколку некој од докторите е оправдано отсутен, работното време во амбулантата по општа медицина е од 8 до 16 часот

en_USEnglish