Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

ПЗУ ПРИМА-МЕД - РЕ-МЕДИКА

ПЗУ ПРИМА МЕД

Почитувани клиенти!

Стручниот персонал и искусен тим на доктори и медицински сестри во Специјалистичката ординација по Медицина на труд во ПЗУ ПРИМА-МЕД обезбедува квалитетни здравствени услуги, спроведува задолжителни систематски прегледи на вработени лица и врши прегледи пред вработување. Овие прегледи се вршат во согласност со насоките за имплементација на европските регулативи и спроведување на Законот за Безбедност и здравје во Република Македонија, во законски предвидените временски интервали во зависност од проценетиот ризик на работното место (12, 18 и 24 месеци).

Покрај утврдувањето на здравствената состојба кај вработените и нивната работоспособност, препорачуваме и мерки за заштита и унапредување на здравјето.
Имаме капацитет и искуство во администрирање и спроведување на прегледите на вработените согласно стандардите и потребите на работодавачите во Република Македонија, странски компании и интернационални организации.
На работодавачите им нудиме и специјализирани услуги за учество на наш Специјалист по медицина на труд во изработката на Изјавата за безбедност и здравје и проценка на ризикот на работните места, како и вршење на Обука за прва помош на вработените.
Контактирајте не и закажете ги вашите систематски прегледи во ПЗУ ПРИМА-МЕД, Специјалистичката ординација по Медицина на трудот!


 • Наша цел е да обезбедиме превенција, поставување на рана дијагноза и соодветен третман преку превентивните систематски прегледи!

 • Ви гарантираме високо професионална услуга од искусен стручен тим во ординациите опремени со најсовремена опрема и апаратура!

 • Акцент ставаме на квалитетот на услугите со можности на избор на проширени превентивни пакети (основен, проширен,менаџерски) согласно полот и возраста на нашите клиенти, даваме стручно мислење и совет!

 • Нудиме можност за проширување на услугите со вклучување на врвни професионалци од широкиот спектар на специјалистички услуги што ги нуди ПЗУ Ре-Медика!

 • Секогаш сме спремни да ги интегрираме потребите на нашите клиенти во широкиот спектар на услуги кои ги нудиме!

Нека одговорноста и инвестирањето во сопственото здравје и здравјето на вработените бидат ваш императив, што ќе резултира со подолг работен век и поквалитетен живот!
За повеќе информации јавете се нашите телефони, или контактирајте не на наведените Е-маил адреси!

Со почит, Директорот и вработените од ПЗУ ПРИМА-МЕД!

ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПЗУ ПРИМА-МЕД

Општата пракса е есенцијален дел од медицинската нега во сите земји. Во амбуланта по општа медицина се реализира првиот контакт на пациентот со останатите медицински услуги.
Докторите по општа медицина обезбедуваат широк спектар на нега за локалната заедница, соочувајќи се со проблеми кои често вклучуваат физички, физиолошки и социолошки компоненти.
Тие секогаш работат како тим со останатите специјалисти во нашата болница, помагајќи им на пациентите да го унапредат своето здравје.

Во ординацијата по општа медицина на ПРИМА-МЕД работи високо образуван стручен кадар кој континуирано ги прати современите научни достигнувања во медицината, се грижи не само за болните пациенти туку даваат и посебно внимание на одржување на здравјето на здравите пациенти,превенција на хроничните и дегенеративни болести, се со цел да се овозможи здрав начин на живеење и стареење.

Амбуланта по општа медицина има склучен договор со ФЗО на Република Македонија, и според тоа ги обезбедува загарантираните прегледи и услуги за пријавените матични пациенти:


 • Преглед и советување од страна на доктор по општа медицина

 • Издавање на рецепти и упати (специјалистички, болнички, рентген, лабораториски)

 • Апликација на ампуларна терапија(интрамускулни, интравенски и субкутани инјекции)

 • Аплицирање на инфузии

 • Инхалација

 • ЕКГ

 • Спирометрија

 • Издавање на лекарски уверенија за вработување, престој во странство, државјанство

 • Потврда за ортопедски помагала

 • Обрасци за инвалидска пензија

 • Едукација, превенција и промоција на здравјето на пациените

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД

ПЗУ ПРИМА-МЕД Скопје е овластена здравствена установа од областа на медицина на труд која врши здравствени прегледи на вработени со цел заштита и унапредување на здравјето и зачувување на работната способност.

Медицината на трудот е поле од медицината кое напредува брзо, кое ги компонира принципите и праксата на клиничката и превентивната медицина, индустриската хигиена, навременото превенирање и откривање на патологија која може да е предизвикана од работните услови, или пак истите да влијаат на веќе настанатата состојба.

Повеќе е од познато дека здрав работник е попродуктивен работник, па според тоа прегледите во амбуланта по медицина на труд се од големо значење не само за клиентите–вработените, туку и за работните организации.

Медицина на труд е клиничко-превентивна гранка која се темели на мулти-дисциплинарен пристап, а главни цели се :


 • Унапредување и зачувување на здравјето на работниците

 • Превенција на професионални болести и повреди на работното место

 • Откривање на рани знаци и симптоми на нарушување на здравјето како резултат на професионална експозиција

Улогата на превентивните здравствени прегледи

Превентивните здравствени прегледи покрај тоа што обезбедуваат дијагностицирање на ризик факторите во настанувањето на некои заболување, како и совети кои се однесуваат на здравиот начин на живот, имаат огромно значење во откривање на рани знаци и први симптоми на нарушување на здравјето. Со ранота детекција на овие состојби и превземање на соодветни превентивни мерки и мерки за нивен третман значително може да се превенира настанување на потешки нарушувања на здравјето.

Раната дијагноза е клучот за ефективна превенција, третман и лекување, а превентивните и систематските прегледи како и многубројните рутински и скрининг тестови се единствениот начин да се детектираат раните знаци на нарушување на здравјето, по можност во реверзибилна фаза.

Ви стоиме на располагање за консултација со стручно лице при изборот на соодветни прегледи.

Согласно вашите потреби можеме да ја прошириме листата на систематски и превентивни здравствени прегледи од широкиот спектар на специјалистички прегледи и услуги кои ги нуди ПЗУ Ре-Медика.

ЦЕНА ЗА ЕКСПЕРТИЗАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТОТ ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

 • Теренска проценка на изложеност на Ризици по здравје и безбедност на работа во работната организација:

  2.000,00 ден.
 • Проценка на ризикот по работно место:

  600,00 ден.
 • Обука за Прва помош со издавање на сетрификaт:

  1.100,00 ден.
 • Групна обука за Прва помош сп издавање на сертификат(група над 20 лица):

  650,00 ден.

ФУНКЦИОНАЛНИ ИСПИТУВАЊА КОИ СЕ ВРШАТ ВО АМБУЛАНТАТА ПО МЕДИЦИНА НА ТРУД

 • ЕКГ–електрокардиограм во мирување
 • Аудиометрија-функционално испитување на слух
 • Спирометрија-испитување на белобробни волумени и капацитети
 • Одредување на Body Mass Index

Во тимот на ПЗУ Прима-мед каде што се извршуваат систематските прегледи се вклучени доктор специјалист по медицина на трудот и медицинска сестра. Медицинската сестра е неизоставен член од здравствениот тим кој се грижи за зачувавање и унапредување на здравјето на пациентите и има клучна улога во извршувањето на систематскиот преглед. Сестрата со професионалниот пристап е должна да го спроведе пациентот и да ги направи потребните прегледи, врз основа на кои подоцна докторот по медицина на труд ќе ја оцени работната способност на испитуваното лице. Нашата клиника која располага со врвна медицинска опрема и технологија овозможува да се извршуваат најсовремени систематски прегледи при што се добиваат најточни и најбрзи резултати.

Основните елементи на систематскиот преглед кои треба да ги направи медицинската сестра се спирометрија, аудиометрија и ЕКГ. Се започнува со евидентирање на пациентите во амбулантскиот дневник за систематски прегледи. Потоа се пристапува кон испитување на белодробната функција со одредување на белодробните волумени и капацитети, односно се врши спирометрија со помош на таканаречен апарат спирометар. Понатаму се пристапува кон испитување на функцијата на сетилото за слух со помош на тонална луминарна аудиометрија, која претставува современа и многу прецизна метода со фрекфенции на поедини тонови и тоа: 125,250,500,1000,2000,4000 и 8000 Hz, и интензитет на тоновите од 20 до 110 dB. Аудиометриското испитување се врши во посебно припремена тивка кабина, изолирана од другите простории каде не се слушаат надворешни шумови и бучава. Испитувањето се врши на двете уши поединечно што овозможува увид во квантитативното и квалитативното губење на слухот. Електрокардиографскиот наод во мирување (ЕКГ), претставува графички запис на срцевата електрична активност, односно на промените на електричниот потенцијал на ниво на срцевите клетки. Електрокардиограмот се снима во 12 конвенционални одводи и тоа: биполарни стандардни одводи , униполарни засилени одводи и униполарни предсрцеви одводи.

Стручно извршените систематски прегледи како и навремено и брзо доставување на резултатите од спроведените медицински прегледи на вработените, резултира со пораст и зголемен интерес на работните организации да ги направат прегледите токму во нашата установа.

МЕДИЦИНА НА ТРУД-ПРЕГЛЕДИ

 • Здравствени прегледи за компании и работни организации
 • Претходни здравствени прегледи пред вработување
 • Периодични здравствени прегледи кај работници изложени на специфични ризици на работното место
 • Насочени здравствени прегледи
 • Систематски здравствени прегледи
 • Здравствени прегледи на лица кои работат во зона на јонизирачко зрачење
 • Систематски прегледи-Менаџерски пакети
 • Здравствени прегледи за работа во странство
 • Здравствени прегледи за осигурителни друштва
 • Медицинска експертиза
  Издавање на Медицинска експертиза за лица кои работат во странство, во земји со кои ФЗОМ има случено договор за покривање на здравствено осигурување.
 • Лекарски уверенија
  Издавање на лекарски уверенија за следните цели:
 • Лекарски уверенија за вработување
 • Лекарски уверенија за работа во странство
 • Лекарски уверенија за студирање
 • Лекарски уверенија за посвојување
 • Лекарски уверенија за Лиценца за обезбедување
 • Проценка на ризик на работни места
  Учевство во изготвување на Изјава за безбедност со проценка на ризик на работни места за работни организации
 • Обука за прва помош
  Вршење на Обука за прва помош на работно место, за работни организации

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ-ПОНУДИ

Со задоволство Ве известуваме дека покрај големиот број на услуги што ги нуди ПЗУ Ре-Медика ви нудиме и услуги од примарна медицина и здравствени прегледи за вработени кои се вршат од страна на овластена специјалистичка здравствена установа од областа на медицина на трудот во склоп на ПЗУ ПРИМА-МЕД при што се користат податоци од изјавата за безбедност на работодавачот, а истите се вршат како: претходни, периодични, насочени и систематски прегледи согласно законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на Р.Македонија 171/10) од 30.12.2010 и уредбата од Службен весник бр.60 од 24.04.2013.

Нудиме здравствени услуги согласно законскиот основ за стандарден минимум во Р. Македонија за изведување на претходни, периодични, насочени и систематски прегледи, кои се состојат од:

ОСНОВЕН ПАКЕТ - СТАНДАРДЕН МИНИМУМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТНИЦИ, РАБОТНИЦИ ВО ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО

 • Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лична анамнеза, социјално-епидемиолошки податоци)
 • Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина/индекс)
 • Испитување и функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина) на орентациона очна табла
 • Аудиометрија
 • Спирометрија
 • ЕКГ (12 одводи)
 • Основни Лабораториски анализи:
 • Седиментација
 • Диференцијална крвна слика
 • Гликемија
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Уринарен статус
 • Уринарен седимент

 • Вкупна цена на прегледот:

  800,00 ден.

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПАКЕТ ЗА РАБОТНИЦИ ЕКСПОНИРАНИ НА БУЧАВА, РАБОТА СО ВИДЕО ТЕРМИНАЛИ, НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И СЛ.

 • Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лична анамнеза, социјално-епидемиолошки податоци)
 • Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина/индекс)
 • Испитување и функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина) на орентациона очна табла
 • Аудиометрија
 • Спирометрија
 • ЕКГ (12 одводи)
 • Основни Лабораториски анализи:
 • Седиментација
 • Диференцијална крвна слика
 • Гликемија
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Уринарен статус
 • Уринарен седимент
 • Невролошки преглед

 • Вкупна цена на прегледот:

  1.000,00 ден.

ПРОШИРЕН ПАКЕТ ЗА РАБОТНИЦИ ЕКСПОНИРАНИ НА ЛОКАЛНИ ВИБРАЦИ, БУЧАВА, НЕПОВОЛНИ МИКРОКЛИМАТСКИ УСЛОВИ, ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И СЛ.

 • Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лична анамнеза, социјално-епидемиолошки податоци)
 • Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина/индекс)
 • Испитување и функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина) на орентациона очна табла
 • Аудиометрија
 • Спирометрија
 • ЕКГ (12 одводи)
 • Основни Лабораториски анализи:
 • Седиментација
 • Диференцијална крвна слика
 • Гликемија
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Уринарен статус
 • Уринарен седимент
 • Тестирање на сетило за рамнотежа (Ромберг-ов тест, посензитивна проба на Ромбергов тест, компасен од, тест на покажување, факултативно: испитување нистагмус)
 • Испитување на сетило за вид: форија, фузија, колорен вид: факултативно адаптација на темно
 • Невропсихијатриски преглед (невролог и психијатар)
 • Преглед од ОРЛ специјалист
 • Психолошки преглед
 • Преглед од офталмолог

 • Вкупна цена на прегледот:

  1.200,00 ден.

СПЕЦИФИЧЕН ПАКЕТ

СПЕЦИФИЧЕН ПАКЕТ

 • Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лична анамнеза, социјално-епидемиолошки податоци)
 • Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина/индекс)
 • Испитување и функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина) на орентациона очна табла
 • Аудиометрија
 • Спирометрија
 • ЕКГ (12 одводи)
 • Основни Лабораториски анализи:
 • Седиментација
 • Диференцијална крвна слика
 • Гликемија
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Уринарен статус
 • Уринарен седимент
 • Невролошки преглед
 • Офталмолошки преглед (флорија, фузија и королен вид)

 • Вкупна цена на прегледот:

  1.500,00 ден.

За ваша информација, посочуваме дека вкупната цена од 1.500,00 ден. е минимална вредност за горе-наведените елементи од содржината на специфичниот пакет. Истата во зависност од експонираноста на работното место на вработеното лице и бројот на дополнитено извршените анализи соодветно ќе се зголеми.

Односно, специфичниот пакет покрај – стандардниот минимум, по потреба вклучува и специфични (посложени и поскапи) дополнителни елементи на прегледи, како што се специфични лабораториски анализи, согласно карактеристиките на дефинираните професионални штетности и опасности на работното место за работници експонирани на:

 • Хемиски штетности – олово, жива, манган, кадмиум, никел и други согласно правилникот
 • Органски соединенија – јагленоводороди и нивни соединенија, алкохоли, естри, етри, алдехиди, кетони, киселини, бази, соли, вештачки ѓубрива, пестициди и други согласно правилникот
 • Биолошки штетности – изложени на вируси ТБЦ, хепатитис Б,Ц вирусот на СИДА и други биолошки агенси

ОБУКА ЗА ПРВА ПОМОШ

Обука за прва помош (цена)
Предавањата за прва помош на работно место се според програма која ги опфаќа сите можни повреди кои потенцијално би настале на работно место. Предавањата ги вршат доктори по општа медицина и доктори специјалисти. По завршувањето на обуката се издава СЕРТИФИКАТ за завршена обука 1.100,00 ден. / по вработен

ПРЕПОРАЧАНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА СИТЕ ВРАБОТЕНИ

Биохемија на Бубрег  
Уреа 150,00
Креатинин 170,00
Ацидум Урикум 170,00
Биохемија на Бубрег  
Вкупен билирубин 170,00
AST (GOT); 140,00
ALT (GPT); 140,00
GGT Gamma-glutamul transferase 170,00 
Вкупна цена на прегледот:           1,110.00 ден.

ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Број Услуга / Service Цена / Price  Денари
1 Општ офталмолошки преглед         1,100.00
2 Боење со флуоресцин            350.00
3 Епилација            450.00
4 Испирање на солзни канали кај возрасни 1,650.00
5 Shrimer тест            350.00
6 Екстракција на туѓо тело од конјуктива и роговица и преврска         1,300.00
7 Тонометрија            350.00
8 Периметрија         1,650.00
9 ОСТ преглед и мислење         1850.00
10 Контролен ОСТ преглед            450.00
11 Преглед на очно дно во проширена зеница         1,100.00
12 Одредување на рефракција кај возрасни           900.00
13 Решавање на рефракциони аномалии и пореметувања на моталитет кај деца до 14 години         1,100.00
14 Одредување на рефракција со меки контактни леќи 1,100.00
15 Пахиметрија 550.00
16 Break-up тест 550.00

ОРТОПЕДСКИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕНЗИТОМЕТРИСКИ УСЛУГИ

Број Услуга / Service Цена / Price /Ден.
1. Ортопедски преглед и дензитометрија

–          Специјалистички преглед

Снимање на цело тело со евалуација на масно ткиво

2,600.00
2. Дензитомерија на рбет и два колка кај возрасен 3,000.00
3. Снимање на цел рбет 4,400.00
4. Дензитометрија на колк 1,100.00

ЕНДОКРИНОЛОШКИ УСЛУГИ

Број Услуга / Service Цена / Price /Ден.
1 Ендокринолошки преглед и консултација 1,300.00
2 Ехо на тироидна жлезда 1,400.00
3 Пакет: Преглед + ехо на тироидна жлезда + лабораториски анализи TSH и FT4 3,500.00

ДЕРМАТОЛОШКИ УСЛУГИ

Број Услуга / Service Цена / Price/ Ден.
1 Дерматолошки преглед / Dermatologic examinations         1,500.00

 

2 Епикутани тестови (PATCH) / Epicutaneous (Patch) tests         3,300.00
3 Интрадермално тестирање (SKIN-PRICK инхалациони) / Intradermal tests – SKIN-PRICK         1,800.00
4 Хипосензибилизација / Hyposensilibilization            1,000.00
5 Интрадермално тестирање (SKIN-PRICK нутритивни) / Intradermal testing (SKIN-PRICK)         1,800.00
6 Медикаментозни SCRACH / Medicaments tests -SCRACH         3,300.00

ВАСКУЛАРНИ УСЛУГИ

Број Услуга / Service Цена / Price /Ден.
1 Васкуларен консултативен преглед         2,000.00
2 Доплер на периферни крви садови         1,800.00
3 Доплер на каротидна артерија         1,400.00

ТРАНСФУЗИОЛОШКИ УСЛУГИ

Број Услуга / Service Цена / Price /Ден.
1 Трансфузиолошки преглед         1,500.00
2 Одредување на крвна група и RH фактор         1,000.00

ПРЕПОРАЧАНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА СИТЕ ЖЕНИ*

Број Услуга / Service Цена / Price /Ден.
1.а Гинеколошки пакет

–  ПАП тест

–  Ултразвук

3,000.00

цена во менаџерски пакети 2.500,00

1 Гинеколошки пакет

–  ПАП тест

–  Ултразвук

–  Колпоскопија

4,400.00

 

цена во менаџерски пакети

3,900.00

1.в Проширен Гинеколошки пакет

–  ПАП тест

–  Ултразвук

–  Колпоскопија

–  Гинеколошки преглед

5,000.00

 

цена во менаџерски пакети

4,500.00

2. Гинеколошки пакет:

–          Бимануелен гинеколошки преглед

–          колпоскопија

–          ПАП тест

–          одредување на вагинална група

3,850.00
3. Гинеколошки пакет:

–          Микробиолошки брисеви

–          ПАП тест

–          вагинален ултразвук

6,000.00
4. Естензивен гинеколошки пакет:

–          микробиолошки брисеви

–          гинеколошки преглед

–          ПАП тест

–          ултразвук

–          колпоскопија

–          вагинална група

–          PH на вагина

7,700.00
5.   Комплетна дијагностика на дојки           задолжително за ЖЕНИ до 40 год.

–   Клинички преглед

–   Ултразвук на  дојка

2,000.00

 

цена во менаџерски пакети

1,800.00

  Ако ултразвукот  покаже потреба од дигитална мамографија истата ќе чини 1,300.00

 

цена во менаџерски пакети

1,100.00

 

  Дигитална мамографија задолжнително за ЖЕНИ над 40 год.

 

 

2,000.00

 

цена во менаџерски пакети

1,800.00

 

  Ако мамографијата   покаже потреба од ултразвук  истата ќе чини 1,300.00

 

цена во менаџерски пакети

1,100.00

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УСЛУГИ ОД ФИЗИЈАТАР

Број Услуга / Service Цена / Price/ Ден.
1. Пакет на специјалистички физијатриски услуги

GPS – (global postural screening) – дигитална анализа на држење на телото со детектирање на деформитети (скoлиоза, кифоза и нивните параметри), одредување на критични точки на телото и консултација за понатамошен тек (потреба од дополнителни прегледи, терапија и одредување на вежби)

foot screen – подоскоп

– биомеханички прегед на зглобови и пршлени (функционалност и мобилност)

 

1,200.00

2.  GPS (global postural screening) 500.00

 

3. Комплетен сеопфатен преглед од специјалист физијатар 1,650.00

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ

Број Услуга / Service Цена / Price/ Ден.
1. Тест за Helicobacter pillory         950.00
2. Инфективен скрининг 1,800.00
3. HCV тест (Хепатитис C)         950.00
4. Anti HBC test 950.00

МИКРОБИОЛОШКИ УСЛУГИ

Број Услуга / Service Цена / Price/ Ден.
1. Брис од нос и грло         500.00
2. Брис од нос, грло и спутум         1,100.00
3. Брис од уста, јазик за Кандида            400.00
4. Брис од уста или јазик         500.00
5. Брис од уши (лево + десно)         1,100.00
6. Уринокултура 400.00
7. Уринокултура за кандида 400.00
8. Спермокултура 1,000.00
9. Тест за Стрептокок А 500.00
10. Тест за Human Papilloma Virus (HPV)

(молекуларна дијагностика)

3,100.00

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТУВАЊА ЗА МАЖИ ПОСТАРИ ОД 40 год.*

1.
Уролошки преглед

–   Консултативен преглед

–   Ехо на простата

–   ПСА  лабораториска анализа

(тумoр маркер)

3,400.00

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТУВАЊА ЗА МАЖИ ПОМЛАДИ ОД 40 год.*

1 а.  –   ПСА  лабораториска анализа

(тумoр маркер)

1,050.00

 

МЕНАЏЕРСКА ПОНУДА ЗА ЖЕНИ ПОМЛАДИ ОД 40 год.*

1. Клинички преглед на цело тело

со Пулмонални тестови (спирометрија), ЕКГ, Аудиометрија и БМИ (боди мас индекс)

1,300.00
2. Рентген на бели дробови и срце 1,000.00
3. GPS – global postural screen

foot screen – подоскоп

биомеханички прегледи на зглобови и пршлени (функционалност и мобилност)

1,200.00
4.

Лабораториски анализи

 

Крвна слика

Серумско железо-Fe

Седиментација – SE

Уринарен статус

Уринарен седимент

Гликемија

HgA1C – Гликолизиран Хемоглобин

Холестерол

Триглицериди

HDL – Липопротени со висока густина

LDL – Липопротеини со ниска густина

Уреа

Креатинин

Ацидум Урикум

Вкупен билирубин

Директен билирубин

AST (GOT ); + ALT ( GPT )

GGT Gamma – glutamul transferase

TSH  и слободен Т4 Тироидни хормони

5,340.00

 

250

280

130

120

120

120

700

170

170

170

130

150

170

170

170

170

280

170

1,700

5. Кардиолошки преглед

–   Консултативен преглед

–   Ултрасонографски преглед на срце

–     толкување на ЕКГ

3,100.00
6. Гинеколошки преглед

–  ПАП тест

–  Гинеколошки преглед

–  Ултразвук

–  Колпоскопија

4,500.00

 

 

 

 

6.a. Микробиолошки испитувања

–          Хламидија

–          Уреоплазма, Микоплазма

–          Брис од вагина

–          Брис од цервикс

–          Уринокултура

 

3,400.00

7. Интернистички преглед (гастро пакет)

–   Консултативен преглед

–   Ехо на абдомен

2,100.00
 

8.

Ендокринолошки услуги

 

–   Ендокринолошки преглед и консултација

–   Ултразвук на тиреоидна жлезда

 

2,700.00

 

1,300.00

1,400.00

 

9.

 

 Комплетна дијагностика на гради           задолжително за жени до 40 год.

–   Клинички преглед

–   Ултразвук на   дојка

 

Ако ултразвукот  покаже потреба од дигитална мамографија истата ќе чини

 

1,800.00

 

 

 

1,100.00

10. Одредување на ниво на стрес на работно место

–          Психолошко тестирање

550.00
 11. Профил на личноста

–          Психолошки тест за структура на личност

550.00
12. ОРЛ преглед 1,300.00
  Вкупно:

Вкупно со мамографија

 

 

27,640.00

 

28,740.00

МЕНАЏЕРСКА ПОНУДА ЗА ЖЕНИ ПОСТАРИ ОД 40 год.*

1. Клинички преглед на цело тело                    со Пулмонални тестови (спирометрија), ЕКГ, Аудиометрија и БМИ (Боди мас индекс) 1,300.00
2. Рентген на бели дробови и срце 1,000.00
3. -GPS – global postural screen

Foot screen – подоскоп

Биомеханички преглед на зглобови и пршлени (функционалност и мобилност)

1,200.00
4.    Лабораториски анализи

 

Крвна слика

Серумско железо-Fe

Седиментација – SE

Уринарен статус

Уринарен седимент

Гликемија

HgA1C – Гликолизиран Хемоглибин

Холестерол

Триглицериди

HDL – Липопротени со висока густина

LDL – Липопротеини со ниска густина

Уреа

Креатинин

Ацидум Урикум

Вкупен Билирубин

Директен билирубин

AST (GOT ); ALT ( GPT )

GGT Gamma – glutamul transferase

TSH  и слободен Т4 Тироидни хормони

 

5,340.00

 

250

280

130

120

120

120

700

170

170

170

130

150

170

170

170

170

280

170

1.700

5. Ортопедски преглед и дензитометрија

-Специјалистички преглед

-Целосна телесна композиција и евалуација на масно ткиво

2,600.00
6. Рентгенолошки прегледиКТ на цело тело или поедини системи според ценовник
7. Невролошки преглед

Невролошки преглед

1,800.00
8. Кардиолошки преглед

– Консултативен преглед

– Ултрасонографски преглед на срце

– толкување на ЕКГ

3,100.00
8.а  Коронарен Стрес тест 1,800.00

 

9. Гинеколошки преглед

–  ПАП тест

–  Гинеколошки преглед

–  Ултразвук

–  Колпоскопија

4,500.00

 

 

 

 

9.a Микробиолошки испитувања

–          Хламидија

–          Уреоплазма, Микоплазма

–          Брис од вагина

–          Брис од цервикс

–          Уринокултура

3,400.00
10. Интернистички преглед (гастро пакет)

–   Консултативен преглед

–   Ехо на абдомен

2,100.00
 

11.

Ендокринолошки услуги

 

– Ендокринолошки преглед и консултација

– Ултразвук на тиреоидна жлезда

2,700.00

 

1.300,00

1.400,00  

 

12.

Комплетна дијагностика на гради

Дигитална мамографија задолжнително за жени над 40 год.

 

Ако мамографијата   покаже потреба од ултразвук  истата ќе чини

 

1.800 ,00

 

 

 1.100,00

13. Одредување на ниво на стрес на работно место

-Психолошко тестирање

550.00
14. Профил на личноста

-Психолошки тест за структура на личност

550.00
15.

 

ОРЛ преглед 1,300.00
  Вкупно:

Вкупно со ехо на гради:

35,040.00

36,140.00

МЕНАЏЕРСКА ПОНУДА ЗА МАЖИ ПОМЛАДИ ОД 40 год.*

1. Клинички преглед на цело тело                    со Пулмонални тестови (спирометрија), ЕКГ, Аудиометрија и БМИ (Боди мас индекс)  1,300.00
2. Рентген на бели дробови и срце 1,000.00
3. GPS – global postural screen

foot screen – подоскоп

биомеханички прегеди на зглобови и пршлени (функционалност и мобилност)

1,200.00
3.    Лабораториски анализи

Крвна слика

Серумско железо-Fe

Седиментација – SE

Уринарен статус

Уринарен седимент

Гликемија

HgA1C – Гликолизиран Хемоглибин

Холестерол

Триглицериди

HDL – Липопротени со висока густина

LDL – Липопротеини со ниска густина

Уреа

Креатинин

Ацидум Урикум

Вкупен Билирубин

Директен билирубин

AST (GOT ); + ALT ( GPT)

GGT Gamma – glutamul transferase

TSH  и слободен Т4 Тироидни хормони

PSA

6,390.00

250

280

130

120

120

120

700

170

170

170

130

150

170

170

170

170

280

170

1,700

1.050

 

4. Кардиолошки преглед

–   Консултативен преглед

–   Ултрасонографски преглед на срце

–     толкување на ЕКГ

3.100,00
5. Интернистички преглед (гастро пакет)

–   Консултативен преглед

–   Ехо на абдомен

2.100,00
 

6.

Ендокринолошки услуги

 

–   Ендокринолошки преглед и консултација

–   Ултразвук на тиреоидна жлезда

 

2,700.00

 

1,300.00

1,400.00

7. Одредување на ниво на стрес на работно место

–          Психолошко тестирање

550.00
  8. Профил на личноста

–          Психолошки тест за структура на личност

550.00
9.

 

ОРЛ преглед

1.300.00

 

  Вкупно: 18,890.00

МЕНАЏЕРСКА ПОНУДА ЗА МАЖИ ПОСТАРИ ОД 40 год.*

1. Клинички преглед на цело тело                    со Пулмонални тестови (спирометрија), ЕКГ, Аудиометрија и БМИ (Боди мас индекс)  1,300.00
2. Рентген на бели дробови и срце 1,000.00
3. GPS – global postural screen

foot screen – подоскоп

биомеханички прегеди на зглобови и пршлени (функционалност и мобилност)

1,200.00
4.  

Лабораториски анализи

Крвна слика

Серумско железо-Fe

Седиментација – SE

Уринарен статус

Уринарен седимент

Гликемија

HgA1C – Гликолизиран Хемоглибин

Холестерол

Триглицериди

HDL – Липопротени со висока густина

LDL – Липопротеини со ниска густина

Уреа

Креатинин

Ацидум Урикум

Вкупен Билирубин

Директен билирубин

AST (GOT ); + ALT ( GPT )

GGT Gamma – glutamul transferase

TSH  и слободен Т4 Тироидни хормони

 

5,340.00

250

280

130

120

120

120

700

170

170

170

130

150

170

170

170

170

280

170

1.700

5. Ортопедски преглед и дензитометрија

–          Специјалистички преглед

–          Целосна телесна композиција и евалуација на масно ткиво

 

2.600,00
6. Рентгенолошки прегледи

КТ на цело тело или поедини системи

според ценовник

 

7. Невролошки преглед

Невролошки преглед

1,800.00

 

8. Кардиолошки преглед

–   Консултативен преглед

–   Ултрасонографски преглед на срце

–     толкување на ЕКГ

3.100,00
8  Коронарен Стрес тест

 

1.800,00
9. Интернистички преглед

–   Консултативен преглед

–   Ехо на абдомен

2.100,00
10. Ендокринолошки услуги

 

–   Ендокринолошки преглед и консултација

–   Ултразвук на тиреоидна жлезда

 

2,700.00

 

1,300.00

1,400.00

11. Уролошки преглед

–   Консултативен преглед

–   Ехо на простата

–   ПСА  лабораториска анализа

(тумор маркер)

3,400.00

 

 

 

12. Одредување на ниво на стрес на работно место

–          Психолошко тестирање

550.00
13. Профил на личноста

–          Психолошки тест за структура на личност

550.00
14.

 

ОРЛ преглед

 

1,300.00

 

  Вкупно: 28,740.00

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ *

1. Гастроскопија 6,400.00
2. Гастроскопија со анестезија (6,400.00+2,750.00)                9,150.00
3. Колоноскопија 8,500.00
4. Колоноскопија со анестезија (8,500.00+ 3,300)                  11,800.00
5. Гастроскопија и Колоноскопија 13,000.00
6. Гастроскопија и Колоноскопија со анестезија 15,000.00

* Цената на сите дополнителни прегледи во табелите е изразена во денари

Дополнителните прегледи се препорачуваат за рано откривање на Ракот на дебелото црево, кој вообичаено е болест без симптоми, но е излечлив во рана фаза доколку се открие навреме. Затоа за сите лица постари од 45 години се препорачува превентивен скрининг – преглед на дебелото црево (колоноскопија). Тоа подразбира правење на тотална колоноскопија со можност истиот да се изврши со општа, интравенска, краткотрајна анестезија. Колоноскопија се препорачува за пациентите со присуство на близок роднина и во случај на болен од рак на дебелото црево.

Во рамките на дополнителните прегледи согласно стратегијата за рана дијагноза на малигните болести на желудникот се нуди гастроскопија со можност истата да се изврши со краткотрајна интравенска анестезија. Дополнителните прегледи се препорачуваат за пациентите со дискретни симптоми но и за оние без никакви симптоми на евентуално заболување.


 • Услугата е ослободена од ДДВ

 • Начин на плаќање: вирмански

 • Рок на плаќање: 15 дена од приемот на фактурата

Напомена:


 • Ви стоиме на располагање за консултација со стручно лице при изборот на соодветни прегледи

 • Согласно вашите потреби можеме да ја прошириме листата на систематски и превентивни здравствени прегледи од широкиот спектар на услуги кои ги нуди ПЗУ Ре-Медика

Сите прегледи се прават во еден ден, со претходно информирање на секој вработен за систематскиот преглед.

По извршениот преглед сите податоци се издаваат во затворен плик со име и презиме на вработениот со назнака за строго доверливо. Резултатите ги подига лице задолжено од фирмата, за сите вработени што ги реализирале прегледите во текот на неделата.

МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА АПЛИКАНТИТЕ ЗА ИСЕЛЕНИЧКА ВИЗА

Изготвување на документи за лекарски прегледи за иселенички визи за САД

ЗАКАЖУВАЊА ЗА АМЕРИКАНСКИ ВИЗИ: 072 443 140 после 14h од понеделник до петок;

Медицинските прегледи на апликантите за иселеничка виза ќе бидат спроведени во ПЗУ ПРИМА-МЕД, Скопје, Македонија, со предходно закажан термин, по однапред донесена процедура.

Јавното информирање за изведувањето на задолжителните медицински прегледи ќе се врши преку информативни протоколи (писма) од страна на Амбасадата на САД во Скопје, Македонија, за секој апликант, каде ќе бидат наведени адресата, контакт телефонот и редоследот на изведување на прегледите, а исто така и веб сајтот на ПЗУ Ре-Медика.

Закажаниот термин мора да биде најмалку 10 дена пред закажаниот термин за аплицирање на имиграциона виза.

Терминот се заведува во информативниот болнички систем на Ре-Медика, за секој апликант поединечно со идентификационен број.

Според горенаведеното, апликантите се известуваат за цената на медицинскиот преглед, кој се наплаќа пред да започне истиот, на пултот.
Контакт лицето закажува термин за медицински преглед кој ќе биде целосно завршен пред терминот за аплицирање на имиграциона виза.

Документи за медицински преглед за добивање на емиграциона виза за САД:


 • Пасош

 • Копија од пасош

 • Адресата од Америка

 • CASE NUMBER (документ од амбасада за закажување пратен на меил или по пошта)

 • ДС 260 (ОNLINE АПЛИКАИЈА)

 • 9 слики ( 5×5 ).

 • Картон со вакцинација , сезонски грип+ 2 Covid Вакцини

 • Здравствена легитимација;

 • Отпусно писмо (ако сте правеле операција);

 • Прва утринска урина со полни 18 години до 24 години  (во стерилна чашка од аптека)

 • Брз антиген тест за ковид 1400 денари

Цената на прегледот изнесува :
   4500 денари до 15 години
   6500 денари од 15 години до 18 години
   9500 денари од 18 години до 24 години
   7500 денари од 25 години до 44 години
   >44 години 6500 денари.

Доколку немате евиденција(картон со вакцинација) или некоја од подолу наведените вакцини,да се примат:

 • луѓе од 18 до 65 години Тетанус и ММР.

 • за над 65 години само ТЕТАНУС и Пнеумокок.

 • Covid Вакцини задолжително за сите од сите постоечки во земјава а за деца над 12 години Pfizer вакцина задолжителна.

 • вакцина за ГРИП задолжителна над 6 месеци, доколку ја немате да ви издадат потврда дека ја нема во државата.

 • Деца од 1 месец до 18 години вакцина за Hepatitis B;

 • Деца од 11 до 18 години вакцина за Менингокок;

 • Деца од 2 до 5 години вакцина за Пнеумокок.

Прегледот започнува на закажаниот датум во 11 30 h.

НОВОСТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

ПОЧНУВАЊЕ СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ И СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

ПОЧИТУВАНИ КЛИЕНТИ

ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА ОД 01.07.2020 ГОД. ЗАПОЧНУВАМЕ СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СИТЕ ПРЕВЕНТИВНИТЕ И СИСТЕМАТСКИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА (систематски, претходни, насочени и периодични) КОИ СЕ ВРШАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА РАБОТА

Во Министерството за здравство е донесено и потпишано Решението за повторно отпочнување на сите видови превентивни здравствени и систематски прегледи на вработените и е добиено официјално известување од Стручниот колегиум на ЈЗУ Институт за медицина на труд на РСМ.

Ве известуваме дека ПЗУ ПРИМА-МЕД веднаш продолжува со изведување на превентивните здравствени прегледи на работниците, согласно прифатените протоколи за работа на овластените здравствени установи од областа на медицината на трудот и следејќи ги упатствата на Владата на РСМ со мерки и активности за спречување и контрола на ширењето на коронавирус инфекцијата.

Ги известуваме сите заинтересирани дека веднаш може да контактираат на емаил адресата на ПЗУ ПРИМА-МЕД
prima-med@remedika.com.mk за закажување на прегледите и договарање на услугите. Сите потреби информации може да ги добиете и на контакт телефонот (072 443-826 & 072 443-956)) во текот на работното време на Ординацијата по медицина на труд од понеделник до петок (07:00-15:00 часот).

Сите вработени кои ќе дојдат на закажан здравствен преглед мора да носат лична заштитна опрема, маска за лице, да пополнат прашалник, да го одржуваат препорачаното растојание и да влегуваат поединечно на прегледите.

д-р м-р сци Катерина Веновска

                                            Директор, ПЗУ ПРИМА-МЕД

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ - ОД 07:00 ДО 15:00 ЧАСОТ

Почитувани пациенти!

Ве известуваме дека во периодот додека трае вонредната состојба со коронавирусот COVID-19 врска најновите мерки од 36-тата седница на Владата на РС Македонија за дополнително ограничување на движење на сите граѓани на целата територија на државата, секој работен ден (од понеделник до петок) од 16 часот до 05:00 часот наредниот ден, Ординацијата по Општа медицина нс ПЗУ Прима Мед ќе работи само во една смена со сменето работно време, од 07.00 часот до 15:00 часот.

Ве молиме да ги почитувате сите мерки на Министерството за здравство за превенција и контрола на ширењето на инфекцијата со коронавирусот, седете дома и  посетувајте ја ординацијата само доколку тоа е неодложно и неопходно со претходно јавување на контакт телефоните за да закажете преглед кај својот избран лекар, или да добиете информација и да добиете поддршка за да направите нов избор на матичен лекар.

Како и досега сите свои здравствени потреби врска коронавирус инфекцијата, тековни и нови здравствени проблем, консултација, информација, упатување, пропишување на лекови, боледувања и друго може да ги остварите со јавување на долу наведените контакт телефони во договор и консултација со вашите матични доктори.

– Др. Оливера Ѓ. Јанев            070/242/075
– Др. Венцо Јовевски               072/443/215
– Сестра Мартина Тасиќ         071/291/884
– Сестра Соња Евтоска А.       070/294/168

Ви благодариме на разбирањето!
Со почит,

Д-р м-р сци Катерина Веновска
Директор
ПЗУ ПРИМА-МЕД

УПАТСТВА ЗА ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ НА ПАЦИЕНТИ СО ПОЛЕСНИ СИМПТОМИ НА КОВИД-19 ИНФЕКЦИЈА

Ова упатство е наменето за лицата со суспектна или лабораториски потврдена инфекција со КОВИД-19 и се на домашно лекување, како и за членовите на семејството кои доаѓаат во контакт со сомнителен или потврден случај на ова заболување.

Најголемиот број пациенти со COVID-19 имаат некомплицирана или полесна болест (81%), некои развиваат тешка болест со потреба за кислородна терапија (14%), и околу 5% имаат потреба од третман во единица за интензивно лекување и нега.

Пациентите со лесна форма на болест, не мора да се хоспитализираат доколку нема опасност за брзо влошување, при што приоритет треба да се даде на нивната изолација. Поради оваа причина, пациентите со благи симптоми кои немаат некое посериозно хронично заболување, како што се белодробни или срцеви заболувања, бубрежна инсуфициенција или имунокомпромитивни состојби, може да бидат згрижени и во домашни услови.

Матичниот/семеен лекар треба да биде вклучен во надзорот на здравствената состојба со следење на развојот на симптомите преку дневни телефонски повици и доколку е можно, преку посети во домот на пациентот.

Јавете се на вашиот матичен лекар, доколку веќе не сте го известиле дека сте на домашно лекување.

Пациентите и членовите на семејството треба да се едуцираат за мерките за практикување на лична хигиена, спроведување на основните мерки за превенција и контрола на инфекција во домашни услови, за тоа како да се грижат за членот на семејството кој е со потврдена или сомнителна инфекција на КОВИД-19 што е можно посигурно и да го спречат ширењето на инфекцијата на другите членови од семејството.

I. Препораки за членови на семејството на пациентот во домашна нега:
1. Во периодот на домашна изолација и лекување строго се забранети посети во домот на пациентот!
2. Пациентот да се негува во посебна и добро проветрена просторија.
3. По можност да се одреди едно лице кое ќе биде одговорно за грижа за пациентот. Лицето треба да е во добра здравствена состојба.
4. Членовите на семејството треба да останат во друга просторија или, ако тоа не е можно, да одржат растојание од најмалку 1,5 -2м од болното лице (на пр. спиење во посебен кревет).
5. Исклучок може да се смета мајка што дои. Со оглед на бенефитот од доењето и незначителната улога на мајчиното млеко во пренесувањето на респираторни вируси, мајката може да продолжи со доењето. Мајката треба да носи медицинска маска кога е во близина на своето бебе и да практикува хигиена на рацете пред близок контакт со бебето. Исто така ќе треба да ги примени и другите хигиенски мерки опишани во ова упатство.
6. Да се ограничат движењето на пациентот и да се минимизира користењето на заедничкиот простор. Да се обезбеди добра проветреност така што прозорците на заедничките простори ќе ги чувате почесто отворени (на пр. кујна, купатило).
7. Лицето кое го негува пациентот, треба да носи обична медицинска маска прицврстена на лицето кога е во иста просторија со заболеното лице. За време на употребата, маските не треба да се допираат. Ако маската се навлажнува или се извалка со секрети, веднаш треба да излезете од просторијата на заболениот и да ја промените со нова. Употребената маска правилно се отстранува, веднаш се фрла во ќеса и корпа со отпадоци со капак. По вадење на маската веднаш се мијат рацете со сапун и вода
најмалку 20 секунди.
8. Да се мијат рацете со сапун и вода по секој контакт со заболено лице или по контакт со предмети од нивната непосредна околина. Исто така, да се мијат рацете пред и по подготвување на храна, пред јадење, после употреба на тоалетот. По потреба може да се употреби дезинфекциско средство со алкохолна основа за чистење на раце.
9. Кога се користи сапун и вода, пожелно е користење на хартиени брисачи. Ако не се достапни, да се користат крпи/пешкири кои треба да се менуваат најмалку еднаш дневно. Секој член од семејството треба да користи сопствен пешкир/крпа.
10. Респираторната хигиена треба да ја практикуваат сите во домот, а особено заболените лица во секое време. Респираторната хигиена се однесува на покривање на устата и носот за време на кашлање или кивање со употреба на медицински маски, маски од ткаенини, проследено со миење на рацете. Доколку во моментот немате маска или шамивче устата и носот да се покријат со внатрешната страна од лактот!
11. По кашлањето и кивањето медицинските маски треба да се правилно да се отстранат како што е наведено во точка 7. Ако се користат платнени маски и шамивчиња за да се покријат устата или носот потребно е да се отстранат во посебна корпа и да се исперат со детергент на температура од 60-90 степени.
12. Да се избегнува директен контакт со телесни течности, особено орални или респираторни секрети и столица. Да се користат ракавици за еднократна употреба при грижа за заболеното лице и при контакт со столица, урина и отпад. Да се измијат рацете пред и по отстранувањето на ракавиците.
13. Ракавиците, маските и отпадот треба да бидат сместени во посебна корпа и посебна ќеса за отпадоци во просторијата на заболеното лице пред да бидат отстранети со другиот отпад од домаќинството.
14. Да се избегнува допир со контаминирани предмети во непосредна околина на заболеното лице (на пр. избегнувајте споделување на четки за заби, цигари, прибор за јадење, садови, пијалоци, пешкири или постелнина).
15. Приборот и садовите за јадење треба да се чистат со сапун или детергент и вода после употреба и може повторно да се користат наместо да се исфрлаат.
16. Секојдневно да се чистат и дезинфицираат честопати површините кои се допираат, како што се масите и другиот мебел во собата на заболеното лице со вообичаено средство за дезинфекција кое содржи средство за белење.
17. Да се чистат и дезинфицираат површините во бањата и тоалетот барем еднаш дневно со редовно средство за дезинфекција кое содржи средство за белење.
18. Да се пере облека, постелнини, пешкири на заболени лица со машина за перење на 60-90°C со детергент и темелно да се исушат.
19. Да се избегнува тресење на облеката и постелнините од заболеното лице поради можен директен контакт на кожата и облеката со контаминираните материјали.
20. Заболениот треба да остане дома најмалку 14 дена од почетокот на домашното лекување или сè додека не се опорави, а тоа да се утврди после спроведени клинички прегледи или лабораториски наод (два негативни тестови направени со растојание од најмалку 24 до 48 часа).
21. Сите членови на семејството треба да се сметаат за контакти и нивното здравје треба да биде под постојан надзор.
22. Бидејќи членовите на семејството не смеаат да излегуваат од домашната изолација, потребните намирници за семејството кое живее со пациентот треба да се достават пред врата од трето лице (пријател, роднина, соседи и сл.), или Црвен крст. Алтернативно може да се врши нарачка и преку „online“ сервисите за достава.

ОДЛОЖУВАЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

ПОЧИТУВАНИ КЛИЕНТИ

ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА СЕ ОДЛАГА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА (систематски, претходни, насочени и периодични) КОИ СЕ ВРШАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА РАБОТА што мора да се имплементира во сите Ординации по медицина на труд ширум земјата

Превентивните здравствени прегледи се одложени со РЕШЕНИЕ бр. 17-2614/1 донесено од Министерството за здравство  на Р.С. Македонија на 19.03.2020 год., врз основа на релевантните членови на Законот за организација и работа на органите на државната управа и член 283 од Законот за здравствена заштита а во врска со Законот за заштита на населението од заразни болести и Одлуката за утврдување на постоење на вонредна состојба.

Ова Решение Министерството за здравство го донесе во рамката на низа времени превентивни мерки на Владата за спречување на ширењето и сузбивање на заразата од  Корона вирусот “Covid – 19” и по препорака на Институтот за медицина на труд на РСМ-Скопје во улога на Координатор на мрежата за медицина на труд согласно член 23 од Законот за здравствена заштита, а се со цел да се заштити Вашето здравје.

Времето за отпочнување со вршење на превентивните прегледи на вработените дополнително ќе се утврди за што ќе бидете известени.

             д-р м-р сци Катерина Веновска
Директор

ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ И ИЗДАВАЊЕ НА УПАТИ И РЕЦЕПТИ ЗА ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ

ПОЧИТУВАНИ ПАЦИЕНТИ

Во рамките на времените превентивни мерки на Владата за спречување на ширењето и сузбивање на заразата од  Корона вирусот “Covid – 19”, а се со цел да се заштити Вашето здравје

Ве советуваме да ја посетувате Ординацијата по Општа медицина на ПЗУ ПРИМА-МЕД само доколку е тоа неопходно!

Контактирајте го вашиот Избран лекар и Ординацијата по Општа медицина на ПЗУ ПРИМА-МЕД со јавување по телефон за да:

 • закажете преглед во неопходни и итни случаи и за консултација
 • телефонски да го продолжите боледувањето по сите основи
 • по потреба да се отвори ново боледување до 14 дена по сите основи
 • да се издадат рецепти за хронична терапија за 6 месеци
 • да се издадат рецепти за акутна терапија доволна за 14 дена
 • да се закаже термин и издаде неопходен упат до специјалист за итни случаи

Рецептите и упатите ќе ги подигнете од означено место кај инфо пултот до влезот!

Телефонски броеви за консултација и закажување (08:00-16:00 часот)

ПЗУ ПРИМА-МЕД:                                02/ 2603-130

Д-р Оливера Ѓеорѓиева Јанев :        070 242-075

Д-р Венцо Јовевски:                            072 443-215

Мартина Тасиќ, мед. сестра:            071 291-884

Соња Ефтоска Андоновски:              070 294-168

д-р м-р сци Катерина Веновска

Директор

ИЗВЕСТУВАЊЕ - ПРЕВЕНЦИЈА ОД ШИРЕЊЕ НА КОРОНА ВИРУС

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ПАЦИЕНТИ ДОКОЛКУ ИМААТ ЕДЕН ИЛИ ПОВЕЌЕ ОД ДОЛУ НАВЕДЕНИТЕ СИМПТОМИ  НА РЕСПИРАТОРНА ИНФЕКЦИЈА:

 • СУВА КАШЛИЦА
 • ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА (ФЕБРИЛНОСТ)
 • МАЛАКСАЛОСТ, БОЛКИ ВО КОСКИ И ЗГЛОБОВИ
 • БОЛКИ ВО ГРАДИТЕ СО ОТЕЖНАТО ДИШЕЊЕ

или биле во контакт со веќе дијагнистициран пациент со корона вирус, лице кое е суспектно и ставено во изолација или пак патувале во земји со висок и среден ризик за корона вирус да не доаѓаат во ординацијата и
да се обратат за совет на телефонските броеви за контакт:

Институт за јавно здравје Скопје:   078/387-194

Центар за Јавно здравје Скопје:      071/289-614

ЗД Ало докторе:                                 02/15-123

Исто така им се советува на редовните пациенти доколку немаат неопходна потреба да ја посетат ординацијата по Општа медицина на ПЗУ ПРИМА-МЕД Скопје, и на пациентите со срцеви и хронични заболувања во текот на следните две недели да го намалат бројот на посети на ординацијата.

Доколку има потреба за совет и за закажување на преглед може да ги контактираат своите матични доктори на контакт телефонот: 02 2603-110 или на нивните телфонски броеви истакнати во ординацијата.

Д-р Катерина Веновска

Директор

ДОКТОРИ