Ре-Медика е првата приватна општа болница во Република Македонија, основана на 7 ми април 2005 година.
+389 72 443 200

Поврзани новости

+389 72 443 200
Секој ден - 24/7 16-та Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

АНЕСТЕЗИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ

Кога 2004 година започна да се реализира и гради првата приватна општа болница во Македонија идејата и визијата да се создаде болница која ќе обезбеди врвна здравствена услуга за своите пациенти и клиенти, не можеше да заживее ако сите функционални делови на современа болница не се вклопија во плановите и не се опремија со софистицирана опрема и екипираа со професионален и стручен персонал.

Како клучен дел во работење на секоја болница неминовно беше да се формира Оддел за анестезија и интензивно лекување кое мораше да ги исполнува сите најсовремени критериуми од областа на анестезиологијата и интензивното лекување.

Професионалениот тим од искусни доктори-анестезиолози, медицински сестри и медицински техничари-анестетичари, физиотерапевти го екипираа Одделот и ги применуваат најсовремените медицински доктрини, стандарди и методи за анестезија, мониторинг и лекување според медицина базирана на докази и според стандардите и препораките на професионалните европски и светски анестезиолошки асоцијации. Одделот во Ре-Медика обезбедува 24-часовна, 7-дневна специјалистичка анестезиолошка дејност и тоа во следните дејности:

 • Преоперативен специјалистички и консултативен анестезиолошки преглед и преданестезиолошка евалуација на здравствената состојба како стандарден дел за подготовка на пациентите кои се подложуваат на сите дијагностички, интервентни и оперативни процедури при кои е потребна анестезија
 • Анестезија за елективни и итни оперативни, дијагностички и интервентни процедури кај сите пациенти-амбулантски и стационарни во Ре-Медика
 • Општа анестезија, при која користиме најмодерни и најбезбедни кратко делувачки интравенски и инхалациони анестетици, кои овозможуваат пациентите брзо да се будни и свежи и после хируршките интервенции
 • Регионални типови на анестезија и аналгезија – го следиме светскиот тренд и користиме регионална анестезија и аналгезија при сите хируршки интервенции кај кои тоа е можно и пожелно:
             – Спинална анестезија
             – Епидурална анестезија
             – Комбинирана спинална-епидурална
             – Континуирана епидурална аналгезија за третман на постоперативна болка
 • Ремедика е прва болница во Македонија која користи РСА – пумпи за пациент контролирана аналгезија за интравенска или епидурална апликација
 • Регионална интравенска анестезија – RIVA
 • Акушерска анестезија и сите типови на акушерска аналгезија – спинална, епидурална и комбинирана еписпинална 24/7.
 • Интензивно лекување кај критично болни пациенти–оперирани или не, кои побаруваат посебна нега и третман во Централната единица за интензивно лекување со капацитет од 7 интензивни места со комплетен основен и хемодинамски мониторинг
 • Третман на акутна и хронична болка
 • Амбулантна анестезија за сите ендоскопски прегледи – гастроскопии, колоноскопии и полипектомии, КТ снимања
 • Поставување на имплантациони портови за апликација на хемотерапија
 • Вентилаторна механичка терапијa, респираторна физикална терапија и инхалаторна терапија
 • Ентерална и ТПН – тотална парентерална интравенска нутриција
 • Реанимација

ЛОКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА

Оперативниот блок го сочинуваат 5 модерни операциони сали опремени со најнови апарати и монитори за анестезија, современа опрема и комплетен инструментариум. Тука се извршуваат сите видови општи, регионални и комбинирани анестезии од сите хируршки гранки освен невро и кардиохирургијата

Ре-Медика го следи светскиот тренд за еднодневна хирургија. Нејзиниот капацитет е една операциона сала и 9 кревети за постанестетичка нега. Претходно комплетно испитани и подготвени пациенти се примаат во Дневната болница за пократки оперативни и дијагностички интервенции, се опоравуваат после нив и се испишуваат во тек на денот

Амбулантни анестезии се извршуваат низ целата болница каде е потребна краткотрајна анестезија со нужен висок стандард за анестезиолошка нега за дијагностички, терапевтски и интервентни процедури 

Центар за Асистирана Репродукција при Ре-Медика е комплетно нов оддел со една ИВФ-интервентна сала со комплет анестезиолочка опрема и постинтервентна соба за опоравок со капацитет од 8 места. Центарот ги користи услугите на Одделот за анестезија при ИВФ пункции, ембриотрансфери, рејувенации, TESSE процедури и слично висок стандард за анестезиолошка нега за дијагностички, терапевтски и интервентни процедури 

Ендоскопската амбуланта е локација каде повеќето ендоскопски интервенции (гастроскопии, колоноскопии, гастро-колоноскопии, ендоскопски полипектомии, дилатации, биопсии) се извршуваат со седација или краткотрајна анестезија

Одделот за радиологија ги користи анестезиолошки услуги при КТ и други РТГ снимања, биопсии, снимања на деца, коронарографии и друго

Поставувања на дренови, перкутани торакални и абдоминални дренажи, сонди и друго кај кои е потребна амбулантна анестезија

Единицата за интензивно лекување располага со капацитет од 7 интензивни кревети во 3 одделни простории. Со комплетен мониторинг во која се обезбедува третман на најтешките пациенти кои имаат потреба од специјална интензивна нега и лекување во пред и постоперативниот период како и интернистички пациенти

ОПРЕМА

Одделот за анестезија, реанимација и интензивно лекување е првиот анестезиолошки оддел во Македонија кој ги достигна високите светски стандарди во анестезиолошката практика во однос на смесување, опрема, мониторинг,  дијагностика, мини лабораторија, вентилаторна подршка и се друго потребно за обезбедување на квалитетна и сигурна анестезија, сатисфакција на пациентот и максимално обезболување.

 • GE –Datex-Ohmeda Carestation – анестезиолошки апарати користиме во оперативниот блок, родилните сали, дневната болница, комплетирани со
       GE – Datex-Ohmeda модуларни монитори кои обезбедуваат:                 
                       – Стандарден мониторинг (ECG, NIBP, пулс оксиметрија-ЅаО2, Темп)                     
                        Инвазивен мониторинг (CVP, IAP, PAP, PCWP, CO)
                       – Специјален мониторинг:
  • Капнографија– ја мери концентрацијата на јаглен диоксид во издишаниот воздух – ЕtCО2
  • Ентропија – контрола на длабочината на сонот во анестезијата
  • Невромускуларен мониторинг– за контрола на ефектот на невромускуларните релаксанти – TOF
  • Спирометрија– мониторирање на вентилаторните промени
 • GE – Datex-Ohmeda централен мониторинг. Сите 16 монитори од операционите сали и Интензивното лекување се интегрирани во мрежа преку централен монитор кој има способност да ги меморира континуирано податоците за виталните параметри на пациентите во тек на 28 часа
 • Ре-Медика е единствена болница во Македонија која поседува Апарат за џет вентилација- Karl Reiner за вентилирање на пациенти без потреба за интубација при интервенции на грло, бронхоскопии и др.
 • Опрема за тешка интубација и контрола на дишниот пат – ги користиме сите видови ларингеални маски и фибероптички бронхоскоп и ларингоскоп Оlympus, видео ларингоскоп
 • Единицата за интензивно лекување е опремена по најсовремени стандарди:
                      GE – Datex-Ohmeda  неинвазивен и инвазивен мониторинг
                     – Maquet Servo-i вентилатори за вентилаторна подршка кои ги обезбедуваат сите модуси на контролирана, асистирана и неинвазивна вентилација
                      Тотална парентерална и ентерална нутриција
                      Кислородна и инхалаторна терапија
                      Торакална дренажа
                        Респираторна и физиотерапија и останати интензивни процедура                     
                      Гасен анализатор Radiometar ABL 9 (рН, рО2, рСО2, Na, К, Ca, Glu, Hb, Ht, Lact)
                      Браун инфузиони и перфузиони пумпи се користат во целата болница за строго контролирана инфузиона терапија
                      – Браун PCA пумпи за обезболување според потребата на пациентот
 • Секој Оддел е екипиран со план и комплетна опрема за реанимација и дефибрилатори

Одделот за анестезија и интензивно лекување при ПЗУ Ремедика континуирано продолжува во едукација на својот персонал, осовременување на својата анестезиолошка опрема со цел на обезбедување максимално сигурна, современа анестезија за своите клиенти.

en_USEnglish