Ре-Медика е првата приватна општа болница во Република Македонија, основана на 7 ми април 2005 година.
+389 72 443 200

Поврзани новости

+389 72 443 200
Секој ден - 24/7 16-та Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

ПЗУ Ре-Медика е првата приватна општа болница во Македонија. Регистрирана е во согласност со позитивната законска регулатива на Република Македонија, a отпочната со работа во април 2005 година, во објект лоциран во населба Железара, Скопје. ПЗУ Ре-Медика е и првата општа болница во Република Македонија со сертифициран систем за управување со квалитет согласно стандардот МКС EN ISO 9001:2008 од 2008 година. Овој стандард од септември 2018 година се надогради и премина во новиот стандард ISO 9001:2015 со кој болницата се сертифицира, при што во истата година болницата воведе и нов стандард за заштита на животна средина според ISO 14001:2015, со кој исто така се сертифицира во септември 2018 година. Од 2013 година двете медицински лаборатории (за инвитро-фертилизација и дијагностичко биохемиската лабораторија), кои се ноаѓаат во скостав на болницата се акредитрани од страна на ИАРМ по МКС EN ISO 15189:2013. Во 2019 година и третата лабораторија во состав на болницата, дијагностичката микробиолошка лабораторија, се акредитира со стандардот за лаборатории МКС EN ISO 15189:2013. Секоја година сите три лаборатории редовно се реакредитираат со овој стандард, со што континуирано се потврдува високиот квалитет на здравствени услуги кои се обезбедуваат и се испорачуваат од ПЗУ Ре-Медика. Обемот на лабораториски услуги во дијагностичката микробиолошка лабораторија е збогатен со молекуларни анализи и ПСР техника за детекција на бактерии, вируси и габи, кои се акредитирани според медицинскиот стандард за лаборатории, МКС EN ISO 15189:2013. Лабораторијата за инвитро фертилизација при одделот Гинекологија и акушерство е првата лабораторија на Балканот и меѓу ретките во Европа која се акредитира со стандардот МКС EN ISO 15189:2013. Болницата работи согласно принципите и стандардот за животна средина и корпоративна одржливост, и со придобивките од имплементацијата на овие стандарди се рангира многу високо во здравствена дејност во земјата и пошироко, стекнувајќи доверба меѓу еминентните бизнис професионалци, политичари, академици и претприемачи од цела Европа.

На 1.6.2023 година во ПЗУ Ре-Медика Скопје, во  соработка со Црвен крст на Град Скопје, е успешно реализирана вежбата: „Згрижување и евакуација на болни, повредени, посетители и персонал на безбедно место и прва медицинска помош во услови на земјотрес“.

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

ПЗУ Ре-Медика во целост ја спроведува Политиката за квалитет и животна средина, која е заснована на систем ориентиран кон принципите за унапредување на здравствените услуги преку задоволување на барањата на стандардите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, очекувањата на корисниците на здравствените услуги за квалитетно, ефeктивно и ефикасно решавање на нивните потреби и проблеми, а кои се во надлежност на ПЗУ Ре-Медика.

Политиката за квалитет и животна средина, која е рамка за воспоставување и прегледување на дефинираните цели за квалитет и животна средина, периодично се прегледува и менува кога е потребно.

Основните принципи на Политиката за квалитет и животна средина, кон кои ПЗУ Ре-Медика се обврзува, се засноваат на креирање на деловен систем за квалитет насочен кон:

Сите вработени во ПЗУ Ре-Медика се запознати со Политиката за квалитет и животна средина и нивните обврски кои произлегуваат од неа.

ПЗУ Ре-Медика се обврзува да ги одржува и подобрува Системите за управување со квалитет и животна средина со што ги исполнува барањата на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а воедно ги задоволува потребите и барањата на корисниците на здравствените услуги.

Скопје
20.05.2018

Генерална директорка
Елица Јорданова

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ НА ДИЈАГНОСТИЧКАТА БИОХЕМСКА, ИВФ ЛАБОРАТОРИЈА И ДИЈАГНОСТИЧКАТА МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА ВО ПЗУ РЕ-МЕДИКА

Менаџментот на болницата и персоналот во лабораториите се обврзува да го одржува системот за квалитет, акредитацијата, надворешните проверки и обуки кои се:

Политиката за квалитет на лабораториите при  ПЗУ Ре-Медика е во согласност со Политиката за квалитет на општата болница ПЗУ Ре-Медика и согласно барањата  на МКС EN ISO 15189:2013.

 Вработените во лабораториите во целост ја спроведуваат Политиката за квалитет  и компетентност, која е заснована на  систем ориентиран кон принципите за унапредување на лабораториските услуги преку задоволување на барањата на стандардот МКС EN ISO 15189:2013, очекувањата на корисниците на лабораториските услуги за квалитетно, ефeктивно и ефикасно  решавање  на нивните потреби и проблеми а кои се во надлежност на лабораториите.

Политиката за квалитет се однесува на следниот опсег:

  1. Биохемиско, имунолошко и хематолошко тестирање на полна крв и хуман серум.
  2. Асистирана репродукција и ин витро фертилизација.
  3. Микробиолошки анализи и тестирања.

Сите вработени во лабораториите при  ПЗУ Ре-Медика се запознаени со Политиката за квалитет и нивните обврски кои произлегуваат од истата.

Лабораториите при ПЗУ Ре-Медика се обврзуваат да го одржуваат, преиспитуваат и подобруваат Системот за управување со квалитет и компетентност, со што ги исполнуваат барањата на МКС EN ISO 15189:2013 а воедно ги задоволуваат и барањата на корисниците на здравствени услуги.

Скопје
1.11.2018

Генерална директорка
Елица Јорданова

СЕРТИФИКАТИ

en_USEnglish