Психичките процеси имаат развоен процес од детство до адолесценција, па благо се доразвиваат низ возрасното доба во зависност од природата на работата која ја врши поединецот. Постојат многубројни тестови со кои се проценува критичното ниво на оштетување или функционирање на когнитивните процеси- М-р Марија Стојкоска-Василевска, психолог

Психичките процеси како мислење, помнење, внимание, ориентација, говор, визиоспецијални способности спаѓаат во когнитивната, односно сознаената сфера на психичкото функционирање на човекот. М-р Марија Стојкоска-Василевска, психолог, објаснува дека тие имаат развоен процес од детството до адолесценција, па благо се доразвиваат низ возрасното доба во зависност од природата на работата која ја врши поединецот. Потоа нивниот развој стагнира, односно се одржува квалитетот на функционирање и потоа постепено губат од квалитетот како што човекот влегува во зрело возрасно доба. Но когнитивните процеси можат да опаѓаат или да стануваат дисфункционални како последица од некои невролошки нарушувања или болести, без разлика на возраста, можат забрзано да почнат да опаѓаат во возрасно доба.

ВНИМАТЕЛНО ИЗБРАНИ ПРАШАЊА И СЛИКИ

Комплексноста на работењето на мозокот е се уште во голем дел енигма на современата наука. Причините, развојот или запирање на некои симптоми кои укажуваат на нарушување во когнитивните (сознаени) процеси, севремената медицина секојдневно ги надминува како предизвици. Една алка во процесот на дијагностицирање или следење на развојот на симптомите на невролошките нарушувања се и психолошките тестирања. Постојат многубројни тестови со кои се проценува критичното ниво на оштетување или функционирање на когнитивните процеси. Тестовите се внимателно избрани прашања или слики кои се насочени кон конкретни процеси, а бараат испитаникот да одговори, репродуцира или да нацрта нешто. Со оглед на концентрацијата и вниманието на пациентот, тестовите се ,,дозираат’’ односно се внимава на времетраењето на тестирањето за да се добие што е можно пореална слика за сознаените процеси, а притоа да не се фрустрира пациентот – вели нашата соговорничка.

ТЕСТОТ ОТКРИВА МНОГУ

Преку психолошката евалуација се добива увид на моменталното когнитивно функционирање на пациентот, односно какви му се помнењето ( логичко, асоцијативно..), вниманието, ориентацијата во простор и време, користење на говор, како расудува како и ментална контрола.
Преку квантификувани параметри понатаму може да се комплетира дијагнозата и да се одреди третман за пациентот. Истите тестови може да се спроведат повторно по извесен период за да се регулира ефективноста на третманот. Психолошкото тестирање е дел кој се користи при дијагностика, но и при превенција од некои нарушувања.
Тестирањата се вршат по препорака на невролог и во зависност од возрата и симптомите на тестот се избира збир од тестови кои дале најмногу информации за моменталната когнитивна функционалност на пациентот – појаснува психологот.

Leave a reply