Породување - Ре Медика | Poroduvanje - Re Medika

Доц. д-р Снежана Ивиќ-Колевскамикробиолог - РЕ-МЕДИКА
Име и Презиме Доц. д-р Снежана Ивиќ-Колевска
Квалификации
 • Доктор на медицина
 • Магистер на медицински науки
 • Специјалист по микробиологија
 • Доктор на медицински науки
 • Технички оценувач во Институт за акредитација на Р.Македонија
Е-маил snezanakolevska @remedika.com.mk
Познавање на странски јазик
 • Aнглиски
 • Италијански
Членство во професионални асоциации
 • Македонска лекарска комора
 • Македонско микробиолошко здружение при МЛД
 • Македонско здружение за контрола на интрахоспитални инфекции (МЗКИХИ)
 • FEMS (Federation of European Microbiological Societies)
 • Српско микробиолошко здружение при Српско лекарско друштво

Работно искуство

ПЗУ РЕМЕДИКА - Скопје

Републички Завод за Здравствена Заштита (сегашен Институт за Јавно Здравје) на Република Македонија

Лекар во Диспанзер за деца и млади во Крушевац, Србија

Образование

Технички оценувач за МКС EN ISO/IEC 17025:2006 и ISO 15189 при Институтот за акредитација на Република Македонија
Технички оценувач за МКС EN ISO/IEC 17025:2006 и ISO 15189

Докторска дисертација од областа на микробиологија и стекнување на звање Доктор на медицински науки при Медицински факултет - Ниш, Србија
Доктор на медицински науки

Специјалистичкиот испит по микробиологија и паразитологија на Катедрата по микробиологија и паразитологија на Медицински факултет - Скопје, при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“
Специјалист по микробиологија

Постдипломските студии и добива звање Магистер на медицински науки (наслов на магистерскиот труд е „Дијабетесно стапало - фактор на ризик за инфекција“) при Медицински факултет - Ниш, Србија
Магистер на медицински науки

Дополнителна едукација

 • 2008 – Активен учесник на International workshop on Foodborn pathogens and diseases surveillance, detection and response in new EU member states and candidate countries; Варшава, Полска

 • 2009 – Усовршување во Националната референтна лабораторија за Campylobacter и Helicobacter, при Институтот за јавно здравје, Медицински факултет, Ниш

 • 2009 – FEMS Research Fellowship во Националната референтна лабораторија за Campylobacter и Helicobacter, при Институтот за јавно здравје, Медицински факултет, Ниш

 • 2013 – Активен учесник на ECDC 5th FWD Network Meeting и EFSA 28th Task Forces on Zoonoses Data Collection, Упсала, Шведска

 • 2013 – Активен учесник на Интернационална работилница под назив „Global solutions for food microbiology lab automation.”, Варшава, Романија

 • 2013 – Активен учесник на обука за “Примена на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006”, Институт за акредитација на Република Македонија, Скопје, Македонија

 • 2014 – Активен учесник на обука “Invitation to activity no, 5: ISO 15189”, Istanbul, Turkey

 • 2014 – Активен учесник на Интернационална работилница под назив „ 2nd COMBACTE LAB-Net Workshop on Antibiotic Resistance”, Скопје, Македонија

 • 2017 – Активен учесник на обука за “Интерни аудитори за Систем за управување со квалитет, животна средина и заштита при работа, според барањата на меѓународните стандарди ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007“, Скопје, Македонија

Закажете преглед кај овој доктор


  Почитувани, закажаниот термин не е валиден додека не биде потврден телефонски од нашиот оператор. Очекувајте повик во следните 24 часа, на бројот кој го имате посочено во контакт формата од страна на нашиот кол центар.