English
Shqip

ПАРТНЕРИ

РЕВИТА

КВАЛИТЕТ

СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

ЦЕНОВНИК

КОМЕНТАРИ ОД ПАЦИЕНТИ

НОВОСТИ

КАДЕ СЕ НАОЃАМЕ

КОНТАКТИ

АДМИНИСТРАЦИЈА

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ-Табло

МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

VANBREDA – Белгија
Договор за болничко и амбулантско лекување

IILYRIA – Косово
Договор за болничко лекување

DARDANIA – Косово
Договор за болничко лекување

GMC - Франција
Договор за болничко и амбулантско лекување

CIGNA – САД
Договор за болничко и амбулантско лекување

SIGMA – Косово (Vienna Insurance Group)
Договор за болничко и амбулантско лекување

Лице за контакт/contact
Suzana Adziovska
info@remedika.com.mk
ВО ГОТОВО

ПЛАТЕЖНИ  КАРТИЧКИ:
- VISA; MASTER; DINERS; AMERICAN EXPRESS;

ОСИГУРИТЕЛНИ  КОМПАНИИ:
GBG – САД
Договор за болничко и амбулантско лекување

Лице за контакт/contact
Jasmina Trajkovska
jdimovska@remedika.com.mk


TRICARE – САД
Договор за болничко и амбулантско лекување

Thomas Miller Claims Management Ltd
is a limited company whose registered address is 90 Fenchurch St, London, EC3M 4ST

Лице за контакт/contact
Hristina Atanasoska
marketing@remedika.com.mk
МОЖНОСТ ДА СЕ ПЛАТИ СО ФАКТУРА,
ПРЕД ПАЦИЕНТОТ ДА ЈА НАПУШТИ БОЛНИЦАТА.