Shqip
Со моментот на раѓањето, започнува нов период во животот.
Фетусот, кој грижливо го негувала мајката во текот на целата бременост, влегува во новороденечки период.
Самото новородено дете, непосредно по породувањето, има потреба од соодветна медицинска поддршка за да му се помогне во овој важен адаптационен период. Нашата екипа на неонатолози, која присуствува на секое породување, ја спроведува примарната реанимација и поспарталнато згрижување на секое дете.

02 2603 132; 02 2603 123; 02 2603 145

Прим.д-р.Марина Поп-Лазарова
шеф на оддел, спец. педијатар
email: mpoplazarova@remedika.com.mk

Прим.д-р.Розита Хаџи-Манчева
спец. педијатар
email: rhadzimanceva@remedika.com.mk

Прим.д-р.Лидија Спасова
спец. педијатар
email: lspasova@remedika.com.mk

Прим.д-р.Јасна Анастасовска
спец. педијатар
email: janastasovska@remedika.com.mk

Прим.д-р.Јадранка Живковиќ
спец. педијатар
email: zjadranka@remedika.com.mk

 • ПЕДИЈАТРИЈА
 • НЕОНАТОЛОГИЈА
 • ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЈА
 • ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЈА
ПЕДИЈАТРИСКА АМБУЛАНТА
 • Следење и советување на психомоторен развој на новородените и на доенчињата (консултација, лабораториски иследувања)
 • Дијагноза и третман на деца со инфекции и други патолошки состојби
 • Рендген-дијагностика
 • Инхалаторна терапија
 • Лабораториски анализи
 • Клинички преглед кај болно дете
 • Лабораториски и микробиолошки анализи
 • Инхалација
 • Аспирација на носот и горните дишни патишта
 • Мануелна дренажа
 • Консултација и упатување кај ОРЛ-ог
 • Консултација и упатување на кожен лекар
- Предпородилна едукација
- Прием на новороденото
- Третман на жолтицата (дијагностика со billi chek)  и третман со Фото ламби и били–креветчиња
- Кардиолошки и ортопедски ехо-сонографски скрининг кај секое новородено
  (вклучени детски кардиолог и ортопед)
- Реанимација и стабилизација на новородени деца
- Постпартален третман на новородени со примена на принципите за „Болница пријателка на бебињата“
- TSH – скрининг
- Вакцинација (Hepatitis B i vac. BCG)
- Едукација на родителите за нега на новороденче
- Едукација на мајките за доење
- Постоење на едукативен канал наменет за мајките
- Транскутано (безкрвно ) одредување на билирубинот
- Отоскрининг (слух) за секое новороденче
- Специјална нега
- Три инкубатори
- Мониторинг (пулсоксиметри, неонатални монитори)
- Опрема за спроведување на инфузиона терапија (згрижува новороденчиња од 34 Г.Н.нагоре)

Контактот на детето со мајката се реализира непосредно по породувањето, во родилната или во операционата сала. Современата медицинска опрема овозможува и адекватна: терморегулација (warmer, radiant heater, water mattress), мониторирање на виталните функции, специјалана интензивна нега (кај недоносените деца родени >34GN и други ризични новородени кои имаат потреба од таков третман), спроведување на фототерапија (били-креветче и конвенционално), следење на жолтица со bili-check (неинвазивен транскутан билирубинометар), дополнителни лабораториски иследувања со микрометоди
Педијатриска кардиолошка амбуланта
 • Клинички кардиолошки преглед за дијагностика на срцево заболување кај деца
 • ЕКГ
 • ЕХО преглед на срце
 • Холтер ЕКГ (24 часовно ЕКГ мониторирање)
 • Холтер ТА ( 24 часовно мониторирање на крвен притисок)
 • Пред и постоперативно следење на деца со конгенитални аномалии и други срцеви заболувања
 • Ехо на срце кај деца и ЕКГ (од новородени до 18 години)
 • 24-часовен Холтер-мониторинг (Холтер ЕКГ и холтер ТА)
 • Дијагноза и амбулантно водење на деца со вродени срцеви мани
 • Дијагноза, следење и амбулантно третирање деца со стекнати срцеви мани, миокардиопатии, перикардитис и други патолошки состојби
 • Дијагноза и лекување на деца со срцеви аритмии и хипертензии и други проблеми врзани со детското срце

Педијатриска ревматолошка амбуланта

 

 • Дијагноза и лекување на стрептококни инфекции и превенција на ревматска треска
 • Иследувања и дијагностика кај деца со зглобни болки
 • Дијагноза и третман на деца со транзиторните-реактивни кокситис и артритис
 • Дијагноза и лекување деца со хронични ревматски заболувања (ЈХА, дерматомиозитис и др.)
 • Физикална терапија (физијатар и физиотерапевт)
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8