Shqip
Клинички преглед на возрасни со ортопедски проблеми

Клинички и ултрасонографски преглед на остеоартикуларниот систем на бебиња

Ултрасонографски апарат LOGIC 5 PRO и можност за:

- клинички и ултрасонографски прегледи на деца и возрасни;

- скрининг на детски колкови (клинички + ехо);

Ултрасонографија на возрасни пациенти

Дензитометриски прегледи на деца и возрасни за откривање на остеопороза и останати заболувања на скелетот

Ординацијата е опремена со апаратот LUNAR Prodigy ADVANCE, дензитометар со повеќе можности и примени:

- процена на коскениот дензитет на 'рбетот и на колковите — дијагноза и следење остеопороза;

- дензитометрија на целото тело — примена при систематски прегледи и скрининг на коскениот дензитет кај заболувања што го засегнуваат скелетот (хронични, ендокринолошки, кортикостероидна терапија итн.);

- морфометриска анализа на 'рбетниот столб во странична и во А-П положба;

- анализа на импланти на колкот;

- дензитометрија на деца со посебен софтвер за детска популација;

- конзервативно лекување вродено криво стапало (гипсени редресмани по методата на Понсети);

- пункција и апликација на интраартикуларни инјекции;

- мали амбулантски интервенции;

02 2603 100; 02 2603 101

Прим.д-р. м-р Иванка Стефановска
шеф на оддел, спец. ортопед
email: istefanovska@remedika.com.mk