English
Shqip

ПАРТНЕРИ

РЕВИТА

КВАЛИТЕТ

СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

ЦЕНОВНИК

КОМЕНТАРИ ОД ПАЦИЕНТИ

НОВОСТИ

КАДЕ СЕ НАОЃАМЕ

КОНТАКТИ

АДМИНИСТРАЦИЈА

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ-Табло

МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

 

Проф.д-р Глигор Димитров

спец.по гинекологија и акушерство,

шеф на оддел, 072 443 108

 

Проф.д-р Јорго Бабушку

субспец. по гинеколошка

оперативна онкологија   

072 443 998

 

Проф.д-р Гордана Адамова,

спец.по гинекологија и акушерство,

072 443 502

 

Д-р Јован Ефремовски

спец.по гинекологија и акушерство,

шеф на родилни сали  

072 443 124

 

Доц.д-р Зоран Петановски

спец.по гинекологија и акушерство    

072 443 114

 

Прим.д-р Јане  Стојковски

спец.по гинекологија и акушерство,
072 443 122

 

Д-р Коста Василевски

спец.по гинекологија и акушерство,

072 443 125

 

Д-р Снежана Стојковска

спец.по гинекологија и акушерство,

072 443 120

 

Д-р Маќули Хаџи Лега,

спец.по гинекологија и акушерство,

072 443 171

 

Д-р Елена Петрова

спец.по гинекологија и акушерство,

072 443 110

 

Д-р Зоран Јовановски

спец.по гинекологија и акушерство,

072 443 138

 

Д-р Симонида Котларова Попоска

спец.по гинекологија и акушерство,

072 443 866

 

Д-р Афродита Стомнароска

спец.по гинекологија и акушерство,

078 482 827

 

Македонка Ристовска

главна сестра на оддел      

072 443 126

 

Горданка Стрезовска

aкушерка, 072 443 163

 

Билјана Добривојеска

aкушерка, 072 443 551

 

Виолета Стојановска

aкушерка, 072 443 298

 

Виолета Стојмановска

Акушерка, 072 443 460

 

Виолета Иванова

aкушерка, 072 443 480

 

Александра Стојаноска

гин.акушерска сестра, 072 443 234

 

Марина Џамбас

гин.акушерска сестра, 072 443 924

 

Оливера Јовановска

гин.акушерска сестра,  072 443 988

 

Билјана Костадинова

aкушерка, 072 222 131

 

Драгана Стојановиќ

гин.акушерска сестра, 072 443 213

 

 

ИН ВИТРО ФЕРТИЛИЗАЦИЈА

 

Доц. д-р Зоран Петановски

спец. по гинекологија и акушерство,

шеф на оддел, 072 443 114

 

Проф. д-р Глигор Димитров

спец. по гинекологија и акушерство   

072 443 108

 

Д-р Маќули Хаџи Лега

спец. по гинекологија и акушерство

072 443 171

 

Д-р Снежана Стојковска

спец. по гинекологија и акушерство

072 443 120

 

М-р Валентина Сотироска

ембриолог, шеф на Ембриолошка лабораторија   072 443 170

 

Д-р Рина Љатифи

Координатор, 072 443 801

 

Стефан Салтировски

Биолог, 072 443

 

М-р Дамјан Шушлески

Биолог, 072 443

 

Владимир Матевски

Биолог, 072 443

 

М-р Симона Кафеџиска

Биолог, 072 443

 

Даница Радеска-Казиовска

медицинска сестра, 072 443 223

 

Сребра Иљовска

медицинска сестра, 072 443 401

 

Тања Јовановска

медицинска сестра, 072 443 136

 

Јулијана Крацовска

медицинска сестра, 072 443 256

 

Елизабета Стојановиќ

медицинска сестра, 072 443 465

 

НЕОНАТОЛОГИЈА И ПЕДИЈАТРИЈА

 

Прим.д-р Марина Поп-Лазарова

спец.педијатар, шеф на оддел ,

072 443 113

 

Прим.д-р Розита Хаџи-Манчева

спец.педијатар       

072 443 116

 

Прим.д-р Јасна Анастасовска спец.педијатар      

072 443 174

 

Прим.д-р Јадранка Живковиќспец.педијатар      

072 443 266

 

Прим. д-р Лидија Спасова

спец.педијатар       

072 443 137

 

Благица Исаковска - Димитриевска

главна сестра на оддел  

072 443 177

 

Љубица Велковска

мед.сестра, 072 443 178

 

Сунчица Илиевска

мед.сестра, 072 443 175

 

Валентина Шикмановиќ

мед. сестра, 072 443 584

 

Наташа Зафировска

мед. сестра

  

Милка Зафировска

мед.сестра

 

Жаклина Христова

мед.сестра

 

Мирјана Брњарчевска

мед.сестра

 

Ангелина Трајковска

мед.сестра

 

Кристина Јаневска

мед.сестра

 

Билјана Ѓорѓијеска

мед.сестра

 

Николина Ангелевска

мед. сестра

 

Дијана Гачевска

мед. сестра

 

Велкова Валентина

мед. сестра

 

Катерина Златковиќ

мед. сестра

 

Даниела Новкоска

мед. сестра

 

ХИРУРГИЈА

 

Проф.Д-р Арсовски Андреја

торакален и васкуларен хирург,

стручен директор, 072 443 173

 

Прим.д-р Мане Хаџи-Манчев

општ и абдоминален хирург, шеф на оддел,

072 443 121

 

Д-р Борислав Илиев

ортопед  хирург

072 443 128

 

Д-р Димитар Споа

ортопед хирург       

072 443 807

 

Проф.Д-р Владо Столевски

неврохирург       

072 443 200

 

Академик Проф.д-р Живко Попов

уролог хирург       

072 443 200

 

Д-р. Златко Пендовски

уролог хирург       

072 443 179

 

Д-р мед.сци. Цветановски Влатко

кардиоваскуларен хирург       

072 443 105

 

Д-р Лилјана Стојановска

општ хирург       

072 443 864

 

Д-р Весна Петреска Дуковска

ОРЛ хирург       

072 443 943

 

Ратка Апостоловска Младеновиќ

главна сестра, 072 443 129

 

Станка Крстевска

спец. мед. сестра, 072 443 361

 

Анета Матовска

мед.сестра, 072 443 524

 

Габријела Димеска- Арифовска

мед. сестра,  072 443 463

 

Марина Србиновска

мед.сестра, 072 443 160

 

Елена Доневска

мед.сестра, 072 443 208

 

Шукуроска Мери

спец.мед.сестра, 072 443 929

 

Фросина Христовска

мед. сестра, 072 443 519

 

Весна Петровска

мед.сестра, 072 443 579

АНЕСТЕЗИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ

 

Д-р  Звонко  Крстевски

Анестезиолог

072 443 111

 

Д-р Слаѓана Јошевска Јовановска   

072 443 131

 

Д-р Бранко Петровски  

072 443 132

 

Д-р Роберт Домазетов        

078 200 169

 

Д-р Азра Куч        

 

Д-р Анета Арсовска        

 

Љубица Маневска

главна сестра на оддел, 072 443 193

 

Андроники Бибовска        

072 443 134

 

Катерина Станковска

072 443 511

 

Билјана Димовска

 

Андријана Ивановска

 

Марина Стојмановска

 

Александра Павловска

 

 

БОЛНИЧКА АПТЕКА

 

Христовска Христина

фармацевт        

072 443 109

 

Десанка Доксевска

фармацевт 072 443 181

 

Соња Јаневска

фармацевски тех. 072 443

 

 

ДИЈАГНОСТИЧКИ АМБУЛАНТИ

 

Елена Петровска

координатор, 072 443 496

 

Елизабета Бошнакова

дипл.мед.сестра, главна сестра,

072 443 477

 

Марина Манева

мед.сестра-техничар

 

Роза Тодоровска

мед. сестра- техничар

 

Ана Спасова

мед. сестра- техничар

 

ОРТОПЕДИЈА

 

Прим. Д-р Иванка Стефановска,

ортопед , шеф на оддел,

 

 

ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА СО АБДОМИНАЛНО И ИНТЕРВЕНТНО ЕХО

 

Д-р Лилјана Тевдовска

Интернист, 072 443 119

 

КАРДИОЛОГИЈА

 

Д-р Лидија Паланова

Интернист, 072 443 118

ОПШТА И ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 

Д-р Марија Јанеку         

072 443 813

 

Д-р Венцо  Јовевски

072 443 215

 

Сања Трајковска

мед. сестра

 

ЛАБОРАТОРИЈА

 

Прим.д-р Марија Пасху, спец. по мед.биохемија

раководител на лабораторија,
072 443 853

 

Весна Наумоска

Биохемичар    072 443 197

 

Емилија Христова

Биолог, 072 443 189

 

Татјана Глигоровска

Лаборант, 072 443 911

 

д-р Мартин Ивановски

Доктор по општа медицина, 072 443 145

 

НЕВРОПСИХИЈАТАР

 

Д-р Бјанка Чачев Спанчевска, невропсихијатар, 072 443 135

РАДИОЛОГИЈА

 

Прим.д-р Благоја Даскалов радиодијагностичар      

072 443 130

 

Д-р Елизабета Бабушку

субспец. по мама и гинеколошка дијагностика   072 443 985

 

Д-р Наде Петановска

Радиодијагностичар, 072 443 986

 

Александар Петровски

дипл. р. Технолог, 072 443 154

 

Елизабета Попоска

дипл.р. Технолог, 072 443 252

 

Наковска Ана

дипл. р. технолог, 072 443 820

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ

 

Д-р Лидија Бисеркоска Атанасовска   

072 443 507

 

Д-р Наташа Теовска Митревска        

070 337 646

 

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА

 

Д-р Трајанка Димитријеска

спец.по физикална медицина     

072 443 451

 

Александра Богдановска

физиотерапевт       

072 443 404

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА-ЕНДОСКОПИЈА

 

Проф. Д-р Дагмар Оровчанец,

субспецијалист гастроентерохепатолог   

072 443 102

 

Д-р Виолета Христова Јаниќ

интернист        

072 443 880

 

Хаџи Ферди

мед.техничар

072 443 955

 

 

Александра Крстевски

одделенска сестра, 072 443 554

 

ОПЕРАТИВЕН БЛОК

 

Зоран Николовски

виш. Мед.  раководител на оддел     

072 443 127

 

Соња Цингарска

072 443 225

 

Роза Мазарек       

072 443 150

 

Елена Трајковска         

072 443 533

 

Снежана Димковска         

072 443 571

 

Јасмина Колевска      

072 443 168

 

Катерина Анакиевска     

072 443 920

 

Габриела Андреева

мед.сестра-техничар

072 443 953

 

Оливера Тодоровска

мед.сестра-техничар

072 443

 

СТЕРИЛИЗАЦИЈА

 

Димитровски Благоја, 072 443 236

Стојановски Никола, 072 443 228

 

ОСТЕОПАТИЈА

 

Љубомир Илиевски

остеопат    

072 443 979

 

 

ПСИХОЛОГИЈА И ПСИХОТЕРАПИЈА

 

М-р Марија Стојкоска Василевска   

072 443 845

ПСИХИЈАТАР

 

Прим.д-р Мери Бошковска  

психијатар
072 443