Ве молиме користете го овој број само за итен случај

072 443 200

×
1. ДОЈКИ
- Бенигни болести на дојки (цисти, фиброаденоми, интрадуктални папиломи, абсцеси и други бенигни хируршки болести на дојките);
- Бележење со жица водич на непалпабилни и мали суспектни лезии на дојки (микрокалцификати);
- Малигни заболувања на дојките (штедливи и радикални хируршки интервенции);
- Реконструктивни операции на дојките;
2. ШТИТНА ЖЛЕЗДА
- Хируршко лекување на бенигни заболувања на штитната жлезда (цисти, јазли, бенигни тумори, функционални пореметувања, дифузни струми и други бенигни состојби);
- Карциноми на штитната жлезда и нивно хируршко лекување (парцијална, субтотална и тотална тироидектомија со или без отстранување на вратни лимфни јазли);

3. ХИРУРГИЈА НА ГРАДЕН КОШ
- Бенигни и малигни заболувања на ѕидот на градниот кош (ресекции на ѕидот на градниот кош со евентуална употреба на мускулни резенки или синтетски материјали);
- Деформитети на градниот кош, pectus carinatum, pectus infundibuliformis – со употреба на минимално инвазивна хируршка метода по Nuss или со употреба на класичната хируршка техника по Rawitch;

4. ХИРУРГИЈА НА ДИЈАФРАГМА

5. ХИРУРГИЈА НА ХРАНОПРОВОД

6. ХИРУРГИЈА НА БЕЛИ ДРОБОВИ
- Користење на VATS (Видеоасистирана торакоскопска хирургија);
- LVRS – Lung Volume Reduction Surgery (редукција на патолошки изменето белодробно ткиво), метода која се користи во третман на белодробен емфизем;
- Хируршки третман на ехинококова болест (кечешка тенија), со отворени хируршки методи или со употреба на VATS – Видеоасистирана торакоскопска хирургија;
- Хируршки третман на бенигни состојби на бели дробови (цисти, були, абсцеси, бенигни тумори) со користење на VATS или со отворена торакотомија;
- Карциноми на бели дробови:
- Радикални белодорбни ресекции со лимфаденектомија со користење на “stepleri” и други современи хируршки апарати и инструменти;
- Метастатски тумори на бели дробови
- Користење на VATS – Видеоасистирана торакоскопска хирургија или користење на отворени ресекции со употреба на ласерски технологии во третман на метастатски промени на бели дробови;
- Минимално инвазивни белодробни или плеврални биопсии;
- Медијастиноскопија (биопсии од медијастинум);
- VATS талкирање на повторувачки плаврални изливи;
- Пласирање на плеврални катетери при постоење на плеврални изливи;
- Современ хируршки третман на сите видови на пнеумоторакси со употреба на Видеоасистирана торакоскопска хирургија – VATS;

7. ХИРУРГИЈА НА ПРОШИРЕНИ ВЕНИ
- Хируршки третман на проширени (варикозни) вени со употреба на:
- Радиофрекфентна аблација (VNUS),
- Ласерски третман
- Третман со отворени хируршки методи
- Склерозација.

Проф.д-р Андреја Арсовски
торакален и васкуларен хирург
email: aarsovski@remedika.com.mk
02 2603 100