Shqip
ЦЕНТАР ЗА БОЛЕСТИ НА ДОЈКА

Располага со стручен тим од доктори субспецијалисти, специјалисти радиолози и специјализирани радолошки технолози

I - МАМОГРАФСКА ДИЈАГНОСТИКА

А. Најсовремен дигитален маммографски апарат
1- минимална доза на зрачење
2- дигитална обработка на сликите
3- монитори со висока резолуција, користење на компјутераска технологија за детална анализа на сликите
4- Систем за стереотактични постапки- стереолог.- единствен во РМ
5- безболен преглед
Б. Ултразвучна дијагностика на дојки
1- современ УЗ апарат, софтверски надограден за анализа на калцификати
2- колор доплер за васкуларна анализа на ТУ промени
В. Инвазивни дијагностики постапки
1- тенкоиглена аспирациона биопсија, ултрасонографски и мамографски водена
2- “Core” биопсија- ултрасонографски и мамографски водeна
3- предооперативно бележење со жица водич, мамографски и со УЗ
4- стеротактично мамографско бележење со жица, “core” и тенкоиглена биопсија

II – ДИЈАГНОСТИКА НА БОЛЕСТИ НА ТИРЕОИДНА И ПЛУНКОВНИ ЖЛЕЗДИ

1- Ултразвучен преглед на тиреоидна жлезда и вратна регија
2- УЗ доплер анализа на структурни и васкуларни промени
3- Аспирациони бипосии под ултразвук
4- МДКТ на тиреоидна и вратна регија

III – ДИЈАГНОСТИКА НА МУСКУЛО-СКЕЛЕТНИ ПРОМЕНИ

1. Ултразвучен преглед
2. Доплер анализа
3. Тенкоиглена и “core” биопсија, водена со УЗ и МДКТ

02 2603 110

Д-р. Елизабета Бабушку
спец. радиодијагностичар
суб.спец по мама дијагностика email: ebabusku@remedika.com.mk

Д-р. Наде Петановска
спец. радиодијагностичар
email: npetanovska@remedika.com.mk