English
Shqip

ПАРТНЕРИ

РЕВИТА

КВАЛИТЕТ

СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

ЦЕНОВНИК

КОМЕНТАРИ ОД ПАЦИЕНТИ

НОВОСТИ

КАДЕ СЕ НАОЃАМЕ

КОНТАКТИ

АДМИНИСТРАЦИЈА

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ-Табло

МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

   Инфо пулт

    Техничка логистика - Драган Сиљаноски, помошник директор

   Финансии - Билјана Банџо, директор

   Маркетинг и односи со јавноста - Христина Атанасоска, одговорен

   Информатичко-комунициска технологија - Васе Никовски, одговорен

   Организација на работата, имплементација на стандарди - Фани Лазарова,    помошник директор

ИНФО ПУЛТ

Трајанка Петрова  

072 443 434

Ксенија Грезо  

072 443 910

Илиева Марина  

072 443 433

Стефановска Александра

072 443 973

Стоилковска Билјана  

072 443 966

Попоска Билјана  

072 443 414

Костадиноска Светлана  

072 443 596

Драгана Антиќ  

072 443

Ивана Петровска  

072 443 867

Кети Николоска  

072 443

 

ФИНАНСИИ

Билјана Банџо  

072 443 115

Сузана Аџиовска  

072 443 152

Миљица Трајковска  

072 443 902

Билјана Тошевска   

072 443 580

Јасмина Димовска   

072 443 933

 

МАРКЕТИНГ

Христина Атанасоска   

072 443 188

 

АДМИНИСТРАЦИЈА

Фани Лазарова  

072 443 956

Анета Илиевска

072 443 513

Бојан Анастасовски

072 443 156

 

ИТ

Васе Никовски   

072 443 172

Зоран Неделковски  

072 443 143

 

ТЕХНИЧКА ЛОГИСТИКА

Драган Сиљановски  

072 443 104

Александар Силјановски 

072 443 144

Јорданчо Трпковски  

072 443 141

Зоран Лазаревски  

072 443 199

Исмет Ибриќ   

072 443 944

Љупчо Каранфиловски

072 443 514

Ване Калошев

072 443 805

Љупчо Данчевски  

072 443 521

Тоше Михајлов  

Зоранчо Георгиев  

072 443 423